Какво се учи в подготвителната група

Предучилищната възраст е важен и специфичен момент в живота на всеки. В детската градина детето усвоява умения и навици, необходими му за цял живот. Там то се мотивира и подготвя за училище, учи се как да общува с връстници и възрастни, как да работи в екип.

Предучилищното образование осигурява възпитание и социализиране, обучение и отглеждане на децата до встъпването им в първи клас.
Упражненията са насочени към развиване на фината моторика и овладяване на правилното изписване на буквите чрез: писане на елементи по образец, следване посоката на стрелките, изписване по контур, свързване на букви в думи, определяне на звукови и сричкови модели.
В учебната ситуация играта е неотлъчна част от програмата. Уроците се обогатяват с познавателни игри. Децата влизат в ролеви игри.
Ако родителите желаят и по преценка на учителя, детето може да повтори заниманията в подготвителната група, докато навърши 7 г.

Една българска народна поговорка гласи: Човек се учи докато е жив.  За това е много важно как педагогът ще подходи към децата, как ще им представи информацията, за да е интересно и да провокира у децата желание за учене през целия живот( Европейска референтна рамка ).

За да бъде предучилищното образование еднакво за всички се определят държавни образователни изисквания. Педагозите трябва да се ръководят от тях и да постигат целите в различните направления постепенно, в зависимост от възможностите на децата.

Държавните образователни изисквания се разпределят в девет направления Български език и литература, Математика, Социален свят, Природен свят, Изобразително изкуство, Физическа култура, Музика, Конструктивно-технически и битови дейности, Игрова култура. Всяко образователно направление се състои от образователни ядра със съответни цели, които се поставят и постигат на различен етап от обучението и възпитанието на децата. Обучението във всяко едно от образователните направления има своето значение за развитието и изграждането на детската личност във всички сфери от живота.

Образователно направление Български език и литература:

Овладяването на родния език е много важно за децата, тъй като той е в основата на общуването. Чрез образователните ядра и целите децата постепенно се учат да използват езика правилно, запознават се граматични норми и правила. Също така постоянно обогатяват речника си с нови думи и се научават да ги произнасят правилно. Чрез ядрата за художествена литература децата се учат да оценят литературните произведения и емоциите, който те пораждат. Всички тези знания и умения подготвят детето за по-нататъшното задълбочено изучаване на езика и литературата.

Много често специалната подготовка за училище се отъждествява с подготовката по български език и математика.Основната цел пред образователното направление Български език, според програмата за подготвителната група в детската градина е да се подготвят децата за начално четене и писане, без да се осъществява същински процес на ограмотяване. От детето се изисква да може да отделя изречението в текста, да прави словесен анализ и анализ по словоформи на познато изречение, както и да извършва звуков анализ на три- четири буквена дума.

– Образователно направление Конструктивно-технически и битови дейности :

Това направление е важно за подготовката на децата за обучение в първи клас, тъй като в него се развива фината моторика на децата. Тук децата придобиват умения за изрязване, залепване, прегъване, зашиване, завързване. Изработват различни изделия по модели и продукта от тяхната работа им доставя удоволствие. Тук децата удовлетворяват потребността си от труд и се подготвят за бъдещото си участие в труда на възрастните. Освен всичко друго децата се учат да се грижат за себе си и за другите, да подреждат личните си вещи, както и да участват в колективно подреждане и поддържане на ред в занималнята.

Образователно направление Игрова култура :

Тук детето придобива умения как да играе. Научава различни игри и техните правила, а също така се научава и да организира игровата среда. Децата трябва да се научат да играят заедно с другите да преодоляват възникващите конфликти подготовка за бъдеща работа в екип.

Чрез знанията, които детето получава в тази ранна възраст, то се подготвя не само за училише, но и за живота. То придобива умения и компетентности във всички сфери и готово да се справя с предстоящите му житейски ситуации.

– Образователно направление Социален свят:

Знанията от това направление са от изключителна важност за детето. Чрез тях учим детето да уважава себе си и другите, да общува нормално с околните, лесно да се социализира в различна среда. Детето получава знания още за заобикалящата го предметна среда учи се как да си служи с различни предмети. Детето придобива хигиенни и здравни навици. Чрез образователното ядро Културни и национални ценности детето получава знания за национални и битови празници, както и за нормите на поведение в празнична среда.

– Образователно направление Природен свят:

Чрез ядрата в това направление детето получава общи представи за растенията, животните, природните явления и закономерности. У децата трябва да се възпита положително отношение към природата и оценка на красотата и. Също така тук е моментът да се научат да се грижат за растенията и животните, което поражда и възпитава у тях чувство за отговорност.

Децата получават знания също и за годишните сезони тяхната последователност, промените във времето, които са характерни за сезона.

– Образователно направление Математика:

Тук децата получават първоначални представи за ориентиране в пространството и времето, както и представи за измерване и количество. Запознават се с различните геометрични фигури. Тези знания са основата за по-нататъшното обучение по математика в училище, както и за ориентиране на детето в околната среда и в живота като цяло.

– Образователно направление Изобразително изкуство:

На децата се преподават основни техники за рисуване, моделиране и апликиране. Чрез тези техники се развива и стимулира детското индивидуално творчество. Децата се учат да изразяват естетическо отношение към изобразителните обекти. Знанията по изобразително изкуство, които децата получават в предучилищна възраст пораждат у тях положителни емоции, развиват естетическия им вкус, мотивират ги за по-нататъшно развитие в тази посока и за посещения на художествени изложби през целия живот.

– Образователно направление Музика:

Музиката винаги се свързва с приятни емоции. Така и е при децата. Винаги с ентусиазъм изпълняват различни песни или слушат музикални произведения. В ситуациите по музика децата получават общи представи за жанровете музика, за настроенията, които се изразяват чрез ритъма, темпото, динамиката на музиката. Развива се детския музикален слух и детския глас. Децата се учат да възприемат и изпълняват музикални произведения, както и да свирят на умалени музикални инструменти.

Детският учител има не лесната задача да възпитава децата да бъдат винаги отворени към новите знания.

Ако искате да се запознаете с годишното тематично разпределение по български език, за трета подготвителна група (по новата учебна програма на МОН) – тук:  Годишно тематично разпределение _БЕЛ_3 група

Очаквани резултати по образователнo направлениe 1. Български език и литература-тук: Очаквани резултати по образователни направления – Български език и литература

Как проверяваме уменията за звуков анализ- тук: Как проверяваме уменията за звуков анализ

За държавните образователни стандарти в различните групи и очакваните резултати по отделните направления  може да се информирате от НАРЕДБА № 5 ОТ 3 ЮНИ 2016 г. за предучилищното образование в сила от 01.08.2016 г. издадена от Министерството на образованието и науката, Обн. ДВ. бр.46 от 17 Юни 2016г.- тук  file НАРЕДБА № 5 ОТ 3 ЮНИ 2016 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Изисквания при завършване на предучилищна група

 1. Трудови навици
  • слуша внимателно
  • спазва указанията
  • следва поставената задача, без да се разсейва
  • демонстрира усилия
  • показва отговорност
 2. Социално-емоционални навици
  • сътрудничи си с останалите
  • отзивчиво е
  • следва правила и процедури
  • показва, че може да се контролира
  • пристъпва към работата си с увереност
  • държи се вежливо и почтително
 3. Развитие на устната реч
  • слуша приказки и разкази
  • изразява се ясно
  • участва в дискусиите в клас
 4. Писане и четене
  • развива умение да разпознава звуковете
  • разбира идеята за писане на печатни букви
  • различава буквите от азбуката
  • умение да показва коя буква съответства на даден звук
  • използва знанията си, за да пише думи
  • умения да сричкува
 5. Математика
  • различава и сравнява геометрични фигури
  • различава, описва и създава повтарящи се модели (напр. кръг, триъгълник, квадрат, кръг, триъгълник….)
  • различава, сортира и класифицира предмети
  • брои предмети от 1 до 20
  • различава числата от 1 до 20
  • прилага и обяснява стратегиите, които използва, за да разрешава проблеми
 6. Социални науки
  • разбира значението на думата “наука”
  • разбира значението на термина “социални науки”
 7. Умения за ръкопис
  • държи молив правилно
  • пише първото си име вярно
  • пише букви и цифри