Родителски дежурства в ULB

Родителски дежурства в ULB

Уважаеми родители,
И тази учебна година за облекчаване работата на учителите по време на почивките, Родителският съвет взе решение за организиране на постоянно родителско присъствие по време на учебните занимания в събота с цел безопасността на учениците. При липса на дежурен родител, учителите имат право да не извеждат децата навън.

Родителите-доброволци помагат на учителите, когато учениците са междучасие навън или в коридорите. Следят децата да не напускат двора, който е пред помещенията и да се върнат в час след изтичане на междучасието, следят игрите на децата да са безопасни за тях и училището.

Ето таблицата, в която следва да отбележете името си за датата и в съответния часови диапазон. 

Също така, да училището моли родителите да припомнят на децата:
– да не се качват по противопожарната стълба
– да не се катерят по дървета
– да не хвърлят камъни и други предмети по време на междучасията
– да не излизат от по-далече от посочения им периметър.

Училището би желало да припомни на родителите, че влизането на родителите с кола пред корпуса е абсолютно забранено.

Имайте предвид и следното важно правило, което всички трябва да спазваме за спокойствието и сигурността на децата ни: Децата се придружават от родител до класната стая. От там се взимат след приключване на занятията. Апелираме родителите и настойниците да бъдат възможно най-точни.

Благодарим Ви за вашата активност и ангажираност.