За нас

За нас

Българско неделно училище “Пейо Яворов” в град Брюксел към Посолството на Република България в Кралство Белгия функционира от 1992 година. Създадено с възрожденски ентусиазъм, днес то е жив организъм, който расте, променя се и се развива.

Учебните занятия през 2021-2022 година започват 15 септември (сряда) и се провеждат 6 дена от седмицата, в зависимост от съответния клас, на две места:

През седмицата, от понеделник до петък, учебните занятия се провеждат на Avenue Albert Lancaster 47 A, 1180- Bruxelles.

В Събота учебните занятия ще се провеждат в училище Singelijn Second‘Air, Place des Carabiniers 18A, 1030 Schaerbeek, www.singelijn2r.be; близо до телевизионната кула.

Справка за паралелките по класове и за часа на провеждане на учебните занятия, направете в падащото меню на Учебна дейност : Седмичен график и програма на часовете за 2021-2022 учебна година.

Образователният процес е на следните нива:
Начален етап от 1. клас до 4.клас
Основен етап от 5. клас до 7. клас.
Първи гимназиален етап от 8. клас до 10. клас.
Втори гимназиален етап от 11. клас до 12. клас.

Провеждат се занимания и за предучилищна подготовка. Предучилищното образование се организира във възрастови групи:

Втора подготвителна възрастова група – 4-5 годишни
Трета подготвителна възрастова група – 5-6 годишни
Четвърта подготвителна възрастова група- 6-7 годишни
При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответна възрастова група може да се сформира разновъзрастова група.

Училището организира обучение (ЗИП- задължително изучаван предмет) по програмата на МОН за Българските неделни училища в чужбина (БНУЧ) :
1. Български език и литература (БЕЛ),
2. География и икономика на България (от 5. до 12.клас),
3. История и цивилизации на България (от 5. до 12.клас).
Училището предлага допълнително обучение (СИП) Кръжок по РОДИНОЗНАНИЕ:
1. Околен свят (за 1.клас и за 2.клас),
2. Човекът и обществото (за 3. клас и за 4.клас).
През 2021-2022 учебна година БУ предлага  допълнителни часове  по Театрално ателие за учениците от 5. до 12. клас. 

От 2020-2021 учебна година се организират допълнителни часове  за учениците от 1. до 12. клас. 
В тези часове децата ще се запознават с българския фолклор, фолклорните празници и красотата на българското народно творчество. Децата ще се подготвят за училищните тържества, както и за българските празници Коледа, Баба Марта и Великден. Запознавайки се с българските народни традиции, те по естествен начин ще могат да се самоидентифицират. Така те ще стъпят върху една здрава основа относно своето отношение към света, а именно представата за единение с народа, към който принадлежат.

Вече трета година (от 2019-2020 учебна година) се организират допълнителни курсове по българския език и литература, така наречените МОДУЛИ-БЕЛ за чуждоезиково обучение, за ограничаване отпадането от училище, за учениците, чийто майчин език не е български и е втори, трети по реда на усвояване в семейството. Учебните помагала „Стъпка по стъпка“, които използваме, са разработени от професор Халачева и нейният екип от Департамента за езиково обучение (ДЕО-ИЧС) при СУ „Св. Климент Охридски”. Методиката на преподаване също е адаптирана към нивото на владеене на БЕ. Групите се сформират НЕ по възраст, а по ниво на владеене на БЕ. За повече информация, можете да прочетете по-долу. При проявен интерес от Ваша страна, моля свържете се с нас

Сертификационни изпити

Българското училище „Пейо Яворов“ дава възможност на всички желаещи ученици да се явяват на дистанционни сертификационни изпити за покриване на ниво на владеене на български език (БЕ), съответстващ на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), от нива от А1 до Б2 , по която рамка се оценяват компетенциите в четирите умения: слушане, четене, говорене, писане. БУ “Пейо Яворов“ работи с Департамента за езиково обучение ДЕО към СУ „Св. Климент Охридски“. На всеки кандидат, успешно издържал предвидените писмен и устен изпит, се издава сертификат за ниво на владеене на български език като чужд. Документът има международна валидност и е безсрочен. За повече информация, моля свържете се с нас- 

Подготовка на кандидат-студенти

Могат да се организират и кандидат-студентски курсове в групи с най-малко от осем деца/ученици/кандидат-студенти по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика за прием в български висши училища. Те се провежда при спазване на следните изисквания:
1. Дейностите се организират в групи;
2. Групите се сформират от ученици, които се обучават във втори гимназиален етап на средно образование в българското неделно училище в чужбина;
3. Обучението е с продължителност не по-малко от 100 учебни часа годишно по учебен предмет;
4. Обучителните материали се разработват от преподавателите, които провеждат подготовката на кандидат – студентите.    За повече информация и записване, моля свържете се с нас

Ваканционни занимални

При желание на родителите през ваканциите организираме допълнителни дейности, свързани с българския език, литература, бит и национални традиции. Темите са съобразени с периода на ваканциите.
Могат да се организират в групи с най-малко от осем деца/ученици/. За предварително записване, моля свържете се с нас

НОВО По ПМС №90 от 29 май 2018г. за българските неделни училища в чужбина (БНУЧ) се позволява:

• Електронно обучение с частично присъствени часове. То може да се провежда в следните случаи:
1. Налице е временна невъзможност на деца/ученици за обучение в присъствена форма в българско неделно училище в чужбина за не повече от шест месеца;
2. При заявено желание от родителите на деца/ученици със специални образователни потребности;
3. При заявено желание от лица, които желаят да завършат обучението по български език и литература, история и цивилизации, география и икономика за два класа в рамките на една учебна година.
• Електронно обучение без присъствени часове. То може да се провежда в следните случаи:
1. Налице е обективна, трайна невъзможност на деца/ученици за обучение в присъствена форма в българското училище, включително за учениците със специални образователни потребности;
2. При несъответствие на възрастта на лицето, което желае да се обучава, с изискванията в учебната програма за придобити компетентности по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика за съответния клас.

От 2010 година нашето училище членува в Асоциация на българските училища в чужбина (АБУЧ). Отговорник за връзки с организацията и другите училища е г-жа Валентина Найденова.

================================================================

Учебното време за 2021/2022 г.

Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до края на месец юни на следващата календарна година. Учебното време се организира в 34 учебни седмици и в учебни дни.

За справка: Организация на учебната година, по-долу

Времетраене на учебните часове: блок часове с 1 почивка от минимум 15 минути целеви игри, свързани с обучението между два учебни часа (наредба №10 на МОН от 1 септември 2016, издадена от Министъра на образованието и науката)

  • Предучилищна група- 30 минути
  • Първи клас – 30 минути
  • Втори клас – 35 минути
  • От трети клас до дванадесети клас – 40 минути

Курсове по български език за възрастни.

 Във връзка с проявен интерес от страна на чуждестранни граждани, живеещи в Брюксел, БУ “Пейо Яворов” организира курс по български език за възрастни, ниво А1, начинаеща група или за напреднали. Курсът се състои от 48 учебни часа, разпределени в модули по 3 учебни часа веднъж седмично. Занятията се провеждат по договаряне с учителя , обикновено всеки понеделник, от 18:30 ч. – 20:40 ч. с десетминутна пауза.

Завършилите курса ще имат базови познания по български език – ще могат да се представят, да водят диалози (задават въпроси, отговарят) на теми, свързани с ежедневието, ще са в състояние да се справят езиково с елементарни ситуации от всекидневния живот (пазаруване в магазин, разговор по телефон), ще са наясно с основните граматични понятия и правила в българския език.

Със започването на 2017-2018 учебна година бе открита група във Фейсбук за всички родители, учители и деца свързани с българското училище в Брюксел.
Статусът на групата е Заключена, като всеки може да види съществуването й , но само членовете могат да виждат постовете и коментарите. 

 

36 учебни СЪБОТИ за 2021-2022 учебна година :

Les dates d’occupation pendant 36 semaines, tous les samedis suivants :

Septembre 2021 18, 25
Octobre 2021 02, 09, 16, 23, 30
Novembre 2021 13, 20, 27
Décembre 2021 04, 11, 18
Janvier 2022 15,22,29 (29=16 уч. седмица,  
Février 2022 05, 12, 19, 26    (12. 02 =18 уч. седмица,  край на ПЪРВИ срок / 22 – fin du 1-ère semestre)
Mars 2022 12, 19, 26
Avril 2022 02, 23, 30
Mai 2022 07, 14, 21, 28    (28.05.2022 = 30 уч. седмица, край за 1.клас),
Juin 2022 04, 11,18, 25         (04.06.= 31 уч. седмица, край за ПГ, 25= 34 уч. сед., край на уч. г. )

Учебни дни, които са в СРЯДА на авеню Алберт Ланкастър 47А, 1180 Юкле, 36 учебни седмици
МЕСЕЦ Ден СРЯДА (MERCREDI)
Septembre 2021 15, 22, 29
Octobre 2021 06, 13, 20, 27
Novembre 2021 10, 17, 24
Décembre 2021 01, 08, 15, 22              (22.12.2021=14 уч. седмица)
Janvier 2022 12,19,26               
Février 2022 02, 09, 16, 23  (02.02.2022 =18 учебна седмица, край на ПЪРВИ срок)    
Mars 2022 09, 16, 23, 30
Avril 2022 20,27
Mai 2022 04, 11, 18, 25 /(18.05.= 30 уч. сед., край за 1.клас, 25.05.= 31 уч. сед., край за ПГ)
Juin 2022 01, 08, 15, 22,29 /(15.06=34 уч. седм. 29.06 =36 уч. седм., край на уч. г.)

Малко допълнителна полезна информация за полагането на изпит за получаване на сертификата на ДЕО .

Този сертификат открива нови възможности за нашите ученици от чужбина при кандидатстването им в български университети. Съгласно промените в Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България вместо липсващата в дипломата оценка по български език и литература на тези ученици за балообразуваща се признава оценката от изпит за ниво В2. При това е необходимо езиковият тест да е „одитиран от европейска езикова организация, партньор на Съвета на Европа.”  Тестът на ДЕО напълно отговаря на тези изисквания.

ДЕО-ИЧС провежда изпитите както в присъствена, така и в дистанционна форма, което създава много добри условия за сертифициране на всички желаещи ученици от чужбина.

Ето и още информация:

ДЕО-ИЧС над 10 години сертифицира нивото на владеене на българския език като чужд или втори език и издава съответното удостоверение. Тези сертификати са с международна валидност поради членството на ДЕО в AЛТЕ (Асоциация на европейските центрове за езиково тестиране).

AЛТЕ е неправителствена организация със статут на участник в Съвета на Европа и консултант на ООН по въпросите на езиковата политика. Организациятаеизработила описанието на уменията по Общата европейска езикова рамка, по която се тестират езиковите знания в цяла Европа.

Приемането на всяка институция за пълноправен член на АЛТЕ и съответно международното признаване на езиковите й тестове е сложна многогодишна процедура, свързана с одитиране на тестовете и установяване на тяхното съответствие с европейските стандарти.

В периода 2007-2014 година стандартизираният тест на ДЕО по български език като чужд е преминал два успешни одита от АЛТЕ, в резултат на които е удостоен  двукратно със знака за качество AЛТЕ Q-mark. Този знак е признание и гаранция, че  тестът, както и процедурите по неговото създаване, администриране и оценяване са равностойни с тестовете на най-големите изпитни центрове в Европа.

Към момента пълноправните членове на АЛТЕ са 34 институции, като съществена част от тях са най-престижните европейски университети. За отбелязване е, че дори тестирането по т.нар. „големи езици” е пряко свързано с университетски звена. Така например сертифицирането по английски език от Cambridge English Assessment (Великобритания) води началото си от университета в Кеймбридж. Сертифицирането по испански език за сертификата DELE и в момента е съвместна дейност на Insituto Cervantes и  университета в гр. Перуджа.

Утвърдена европейска практика е тестирането по т.нар. „малки езици”, към които се отнася и българският, да се извършва от най-престижните университети в съответната страна, например:

– изпит по полски- създаден и администриран от Ягелонския университет в гр. Краков

– изпит по чешки- създаден и администриран от Карловия университет в гр.Прага

– изпит по словенски- създаден и администриран от университета в гр. Любляна

– изпит по италиански CELI- създаден и администриран от университета в гр. Перуджа

– изпит по румънски- създаден и администриран от университета в гр. Клуж

и много други.

Единственият пълноправен член на АЛТЕ от България  е  Департаментът за езиково обучение  към СУ «Св. Климент Охридски». Досега международно признатият сертификат на ДЕО са получили над 1800 души.

През 2017г. беше подписано споразумение между МОН и СУ «Св. Климент Охридски», което възлага на ДЕО-ИЧС сертифицирането на знанията по български език на учениците от българските училища зад граница. В изпълнение на това споразумение само за уч. 2017/2018г. дистанционно са изпитани над 40 ученици от български неделни училища в САЩ, Кипър и Гърция.

На всеки кандидат, успешно издържал предвидените писмен и устен изпит, се издава сертификат за ниво на владеене на български език като чужд. Документът има международна валидност и е безсрочен.