Правилник за вътрешния ред

Правилник за вътрешния ред

Правилникът  на Българското училище “Пейо Яворов” в град Брюксел към Посолството на Република България в Кралство Белгия, приет на Общото събрание на родителите / 22.10.2021 /

Правила за работата на Родителския съвет към Българското училище „Пейо Яворов“ към Посолството на Република България в Кралство Белгия,приети на Общото събрание на родителите

Протокол от Общото събрание на родителите 22.10.2021-