Учебни такси

Такси

Финансиране

Българско училище „Пейо Яворов“ е регистрирано под номер 8 в списъка на българските неделни училища в чужбина (БНУЧ). Списъкът е утвърден със Заповед № РД09‐1305/ 28.06.2022 г. на министъра на образованието и науката за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 334/08.12.2011 г.  Дейността на училищeто ни се подпомага със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката, и се дофинансира чрез училищни такси.

Такси

Със записването на всеки ученик/ ученичка трябва да се заплати такса, определена от Родителския съвет.

Такси за 2023/2024 учебна година

Клас 1-во дете 2-ро дете 3-то дете
Подготвителни групи , Такса ЗИП БЕЛ 300 250 200
От 1. до 4 клас, Такса ЗИП БЕЛ 300 250 200
От 1. до 4. клас, Такса кръжок СИП Родинознание 75 65 55
От 5. до 12. клас, Такса пакет БЕЛ, История и География 450 400 350
Курс по БЕЛ, т.н. Модул БЕЛ по ОЕЕР, Такса ЗИП БЕЛ 300 250 200

Такса СИП Родинознание  включва обучението:

  • за  1. клас по Родинознание,
  • за 2. клас по Околен свят,
  • за 3. и 4. клас по Човекът и обществото.  

Уточняваме:

Таксата за 2023-2024 учебна  година за ученик от 1. до 4. клас, комбинирано ЗИП и СИП, е: 

  • за първо дете е 300 + 75 = 375 евро,
  • за второ дете е 250 + 65 = 315 евро,
  • за трето дете е 200 + 55 = 255 евро. 

Внимание! В банковия превод задължително се попълват имената и класа на ученика на латиница, и се уточнява заплащаната такса „такса ЗИП и СИП “.

**

Внимание!  При такса ЗИП или пакет ЗИП ( 5.-12. клас  ) в банковия превод задължително се попълват имената и класа на ученика на латиница, и се уточнява заплащаната такса „такса ЗИП“.

Уточняваме:

Обучението в кръжока СИП по РОДИНОЗНАНИЕ  за 1.клас (Родинознание) , за 2. клас (Околен свят), за 3. клас (Човекът и обществото) и за 4.клас (Човекът и обществото), е по желание на родителите.

Пакетната таксата за 2022-2023 учебна  година за ученик от 5. до 12. клас включва Задължително изучаваните учебни дисциплини, както предвижда българското законодателство за Българските неделни училища в чужбина (БНУЧ):

1.            Български език и литература (БЕЛ),

2.           История и цивилизации на България (от 5. до 12.клас),

3.           География и икономика на България (от 5. до 12.клас),

Молим, таксата да бъде заплатена в срок най-късно до 30 октомври на същата учебна година и не по-късно от 30 ноември на същата учебна година, по Банковата сметка на училището:

BE 27 0689 1016 5373

Belfius

Ecole bulgare „Peyo Yavorov“ auprès de l’ambassade de Bulgarie en Belgique

Напомняме! В банковия превод задължително се попълват имената и класа на ученика на латиница, и се уточнява заплащаната такса.

Още:

Годишната училищна такса за ЗИП и СИП обучение, по решение на родителския съвет, от 2019-2020 учебна година, е невъзвръщаема.

Дете, записано по-късно, заплаща пропорционална такса спрямо времето на записване.

Семейства в затруднено финансово положение могат да платят таксата на части, ако представят необходимите официални документи пред ръководството на училището.

Първо дете е най-голямото дете в семейството.

Училището издава удостоверение на български език за платена такса на всички желаещи родители. Поради специфичния статут на БУ Пейо Яворов, удостоверенията за платени такси не са признати за данъчни цели в Кралство Белгия.