vnimanie

Запазване на помещенията в училище Ecole Singelijn Second’Air , Протокол, Мерки за сигурност

2022-05-19 12:51:39

ПРОТОКОЛ

От среща на родителския съвет, финансиста и училищния ръководител на БУ „Пейо Яворов“, Брюксел, Кралство Белгия, проведена на 27 септември 2021г. На срещата бяха поканени всички от екипа на БУ.

Начало: 19:30 часа Край:     20:45 часа Място на срещата: електронна среща в Sisco Webex

Присъствали:

  1. Валентина Найденова – училищен ръководител
  2. Албена Пашова-Иванова – финансист и секретар
  3. Мина Петручи – председател на родителския съвет
  4. Марин Начев – член на родителския съвет
  5. Цонка Йоцова – член на родителския съвет
  6. Ани Тодорова – учител

Във връзка с инцидента от събота 25 септември 2021, при който дете от Втора подготвителна група пада и се наранява по време на игра в междучасието, в присъствието на родители и учител, и във връзка с полученото писмо-последно предупреждение от ръководството на училище Сингелейн, в чиято сграда се помещават занятията на БУ във връзка с генерирането на неприемлив шум от страна на родителите и учениците от БУ ,,Пейо Яворов“, председателят на РС Мина Петручи, свика спешна среща за решаване на възникналите въпроси.

След като бяха резюмирани инцидента с детето от Втора подготвителна група и полученото писмо от училище Сингелейн и възможните последици, бяха дискутирани и взети следните решения:

За да се осигури сигурността на учениците при идване и тръгване от училищни занятия, и за да се избегне създаването на предпоставки за вдигане на шум, родителите ще водят децата си до и ще взимат децата си от вратата на сградата на училището (вратата в дясната част на сградата водеща към фоайето с тоалетните).

Воденето и взимането на децата ще става по възможно най-бързия начин без спиране, застояване, заговаряне с други родители или учители.

Родителите се ангажират да спазват стриктно часовете на започване и приключване на учебните занятия, тъй като закъсненията, както и подраняванията, възпрепятстват нормалното протичане на учебната дейност и създават предпоставки за струпване на хора и създаване на неприемлив шум.

Ако се налага изчакване на началото или края на учебните занятия родителите настоятелно се приканват да изчакват на отсрещния спрямо училището тротоар или на други места, не в близост до жилищните кооперации.

Учителите ще поемат децата за началото на часовете и ще оставят децата в края на часовете във фоайето на сградата, от където учениците ще напускат само в присъствието на своите родители.

В междучасията учителите ще водят и ще взимат учениците от задния двор, където за безопастността на учениците ще отговаря училищната охрана г-н Живко Чакъров.

Във времето, в което г-н Живко Чакъров не е ангажиран с осигуряване на безопастността на учениците в задния двор, той ще подпомага дейността по водене и вземане на учениците от училищната сграда. Учителите са помолени да подадат график на междучасията, за да се оптимизира цялостната организация на ученико-потока.

Училищния персонал се ангажира да прегледа и оптимизира графика на междучасията.

БУ се ангажира да обезопаси задния двор според необходимостта и възможностите, като всякакви идеи и предложения са добре дошли – конуси, обезопасителни ленти, подвижни бариери и други.

В допълнение, за да се предотвратят нежелани инциденти, родителският съвет настоятелно призовава родителите да обърнат внимание на своите деца да не скачат от платформата, да не се катерят и скачат от дървото, да избягват да играят около стълбището и да изпълняват препоръките на г-н Живко Чакъров и на останалите учители по време на междучасията. 

За училищния персонал ще бъдат изработени указания за реакция при инциденти от различно естество, съдържащи спешни телефони за контакт, адрес на училището и други, които ще бъдат раздадени на всеки и залепени към аптечката на училището.

 Наличната аптечка се съхранява при г-жа Ивелина Чиликова. Ще бъде закупена втора аптечка, която ще се съхранява при г-н Живко Чакъров.

За учителите ще бъде организиран курс по първа помощ.

Родителският съвет призова училищния персонал и родителите при подобни инциденти да оказват съдействие с инициатива и навременни адекватни действия.

Здравето и добруването на учениците на БУ „Пейо Яворов“ е обща отговорност, която всички трябва да поемем.

Участниците в срещата взеха решение резюме от взетите решения да се изпрати до всички родители.

Всички решения бяха приети единодушно.

За тези, които не са прочели ,, Важносъобщение до родителите на учениците от БУ ,,Пейо Яворов“, тук: https://bguchilishtebru.be/2021/09/24/vazhno-saobshtenie-do-roditelite-na-uchenitsite-ot-bu-peyo-yavorov-2/

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи