15sept2017_1

Възстановяване на присъствената форма на обучение от 16-и до 28-и ноември 2020 г

2020-12-22 16:03:25

Уважаеми родители, 

Скъпи ученици, 

Съгласно указанията и препоръките на федералните белгийски власти, от 16-и ноември, понеделник, българското училище възстановява присъствената форма на обучение за всички ученици от ПГ до 12-и класове, според графика на часовете. 

Препоръките за горните класове в  белгийските училища  са : 

обучението да се извършва 50 % присъствено и 50% онлайн, като задължително присъствени са 2 дни в седмицата.  

Това се препоръчва с цел разделяне на класовете на малки групи, за да няма струпване на много ученици. При нас този проблем не съществува, тъй като броят на учениците в горните класове е малък. Изключение прави 8-и клас (18 ученици), но класната стая, в която се провеждат занятията им, в училището в Скарбек, е достатъчно голяма, за да се спазва необходимото разстояние от 1,5 м между учениците. 

Напомняме, че в нашето училище, в учебните часове се събират деца от значителен брой училища в Брюксел и други населени места в Белгия. 

Дори конкретно дете да е в белгийско училище с ниска или нулева заболеваемост, то в БУ ще срещне деца от училища с по-висока заболеваемост.

За разлика от белгийското училище, в което учениците всеки ден се срещат с едни и същи деца (което позволява и по-голям брой деца в клас при жълт код), в БУ веднъж седмично се срещат деца от различни училища.  

В допълнение, БУ няма каквато и да било официална информация от белгийските власти кои училища, паралелки или ученици са карантинирани.  Съответно, няма начин в БУ да се контролира дали часовете не се посещават от карантинирани ученици или такива от карантинирани паралелки или училища. 

Училищата са с право да задължават учениците да носят маски в клас

По решение на педагогическия съвет на БУ- Брюксел, състоял се днес, 16.11. 2020г. (понеделник), се взе решение маските да бъдат “наложителни”  в часовете  и в коридорите на училището и за децата до 6-и клас. Престоят в училището е до 3 астрономически часа и смятаме, че това е допустимо за тези групи – ученици /време. 

Тази мярка е “задължителна ” за учениците от 7-и до 12-и клас

Тази мярка е “задължителна “и  за учениците от паралелките, които се смесват от различни класове/възраст в часовете по Околен свят, Човекът и обществото, География и икономика на България, История и цивилизации на България. 

През междучасията, ако учениците са в двора – могат да бъдат и без тях. 

При учителите,  носенето на защитна маска е задължително за времето, когато осъществяват близък контакт с учениците, но за целите на преподаването, при наличие на разстояние по-голямо от 1,5 м между тях и учениците, е допустимо те да са без маска. Учителите могат да продължат да използват защитни шлемове, но само като допълнение към защитните маски за лице. 

При влизане в двора, охраната на училището ще измерва температурата на всеки ученик.  НЯМА да се допускат родители вътре в сградата. 

От училището  разчитаме на коректност от страна на  родителите, че ще пускат децата си на училище само ако са здрави.  

Ако все пак някое семейство/ дете има доказан Ковид-19 или развива симптоми 2-3 дена преди часовете в БУ, то молим родителите да не водят детето на занятия. 

БУ не разполага с  медицинско лице, което да прегледа детето, ако не се чувства добре. 

Във фоайето на сградата има столове и канапе, където бихме могли да изолираме детето, докато семейството се върне за да го прибере. 

При случай на Ковид-19  в съответен клас в училището, в което се обучават около 300 деца, ще се преминава към смесена форма на обучение (хибриден режим на работа), като съответният учител с учениците от своите класове ще се обучават в електронна среда от разстояние. За различните паралелки/класове ще бъде различно. 

Напомняме, че е желателно децата да бъдат топло облечени, защото се налага редовно проветряване на стаите. 

При промяна / публикуване на нови указания и препоръки на федералните белгийски власти , БУ е длъжно да се съобрази с тях, за което ще бъдете своевременно информирани. 

Уверяваме Ви, че българското училище спазва всички необходими санитарни мерки за сигурност, с цел опазване здравето на учениците и преподавателите. 

С уважение,

Екипът на БУ “Пейо Яворов”

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи