ou-340h

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС : „175 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ПЪРВОТО КЛАСНО УЧИЛИЩЕ В КОПРИВЩИЦА ОТ НАЙДЕН ГЕРОВ “

2021-07-04 02:43:33

Националният клуб “Родолюбие” със съдействието на Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители, Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Националния дворец на децата, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей, в.“Учителско дело“ и в.“Аз Буки” обявява

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

ПОД НАСЛОВ

175 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ПЪРВОТО КЛАСНО УЧИЛИЩЕ В КОПРИВЩИЦА ОТ НАЙДЕН ГЕРОВ

ЦЕЛ:

              Участниците в конкурса трябва да покажат своите познания, тълкувания и оценки за събитията и личностите по един от предложените тематични акценти като ги разгледат на фона на европейските и световни процеси. 

ОРГАНИЗАЦИЯ:

              Конкурсът се организира за всички ученици от общинските, държавните и частните училища, центровете за подкрепа на личностното развитие, както и за учениците от българските общности в чужбина (български държавни, съботни и  неделни училища).   

Провеждането е в три възрастови групипърва – за ученици от пети до седми клас, втора – за ученици от осми до десети клас и третаза ученици от единадесети и дванадесети клас

Участниците разработват един от следните формати:

 • Електронна презентация;   
 • Реферат;
 • Есе.

              ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ АКЦЕНТИ НА КОНКУРСА:

              Участниците избират един от следните пет тематични акцента:

 • Културно-историческото наследство по българските земи – хилядолетна духовна приемственост и достойно място в съвремието.
 • Движение за новобългарска просвета  – път  към изграждане на съвременната  нация
 • Българи с принос в националната и общочовешката история.
 • Регионална история.
 • Българската диаспора – от близки земи до далечни континенти.
 • Лична история (на моята фамилия или на избрана друга личност)
 • Национална идентичност, общочовешки ценности.
 • България и Европа

            ПРИМЕРНИ СЪДЪРЖАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

              Участниците са свободни да формулират своя тема за рефератите, есетата и презентациите в съответствие с избрания тематичен акцент.

За тяхно улеснение се предлагат примерни съдържателни направления:

А) ЗА РЕФЕРАТ

 1. Местните обичаи и традиции – вечният извор на общочовешки ценности.

Препоръки: Разработката може да се конкретизира върху една област, един обичай или върху обредност, обща за различните религиозни и етнически групи в България. Да се потърси подходяща форма за онагледяване.

 • Единство и многообразие.

Препоръки: Да се издирят, опишат и анализират исторически и съвременни факти и явления  (с общонационално или регионално измерение), свързани с религиозната и етническата толерантност в България. Да се проследят резултатите от тях.

 • Символите на моето родно място.
 • Моето родословие – основание за самочувствие
 • Училището и просветата – символите на българщината през Възраждането

Препоръки: Разработките да се насочат не толкова към общоизвестните и първите за страната училища, а по-скоро към местната история, пълвите училища в родните места, именити учители, просветни и културни дейци, родова история  свързана с просветата.

 • Българските будители

Препоръки: Разработката може да е посветена на една или няколко личности с принос за духовното извисяване на нацията.                  

 • Възкресението на един народ

Препоръки: Представяне на продължилите повече от четири десетилетия църковно-национални борби. Разработките могат да бъдат посветени както на централните събития и фигури на борбите, така и на конкретни действия или дейци от отделни населени места. 

 • Пазители на българския дух – революционните организации в окупираните    български земи –

Препоръки: В разработките да се отразят факти за дейността и личности от организациите в останалите под чужда власт български земи – Македония, Тракия и Добруджа.

 • Българската диаспора – български общности извън граница.

Препоръки: Разработките могат да представят историческо развитие на съответните общности – възникване, исторически събития, съвременно състояние, културен живот, родови и лични истории.

 1. Жалони на българската идентичност.

Препоръки: Разработките могат да представят исторически събития, моменти от църковната история, създаването, дейността и приносите на училища, читалища, културни прояви и др.

 1. Български маршрути

Препоръки: Представяне на природни забележителности и културни паметници. В работата да се използва предимно собствен снимков материал, описание и история на обекта /обектите/, предложение за туристически маршрут с карта. Атрактивното оформление и билингвистичните описания са предимство.

 1. Великите българи

Препоръки: Личности с приноси в различни области – църковно-националните борби, движението за новобългарска просвета, икономика, култура, наука, спорт, изкуство и др., прославили България по света. Разработката може да е посветена на една или няколко личности, обединени от една цел.

 1. Европейци в България и българи в Европа и по света

Препоръки: Личности, допринесли за достойно приобщаване на българите към европейските и световните традиции и ценности през вековете. Разработката може да представя една или няколко личности.

 1. България, страна на древни култури. Забележителностите на моето родно място – от първите хора до днешни дни.

Препоръки:  Проследяване развитието на човешката култура в района на родното място. Археологически обекти, разкопки. Местности, легенди. Разработката може да бъде както запознаване с отделен обект, така и комплексно проследяване на развитието.

 1. Имената в родното ми място – селища и местности. Легенди за имената.

Препоръки: Разработките могат да представят спомени или легенди свързани с наименованията на селища или местности.

Б) ЗА ЕСЕТА

 • Духовните ценности на моя род
 • „Върви народе възродени…“
 • Доброто ражда добро
 • Националният идеал на българите
 • Раждането на Екзархията – възкресението на един народ
 • България – поглед от бъдещето
 • В България най-много харесвам:
 •  Гражданин съм на Обединена Европа
 • Обединена Европа – хармония в различията
 • Европа след Брекзит – отслабена или консолидирана?
 • Моралните добродетели на българина и съвременния свят
 • „Бъди промяната, която искаш да видиш в света.“ – Махатма Ганди
 • Какво обединява българите – каузи или личности?
 • Съпричастност и емпатия в променящия се свят
 • Пандемията – криза, предизвикателство, шанс…
 • „Човек може да издържи всичко, ако има идеал, кауза, ако има вяра в нещо.” Ст. Цанев
 • Моето бъдеще е в България
 • „Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество.“ Христо Ботев
 • “От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи.” В. Левски
 • Забравени идеи от миналото ни, така потребни ни днес
 • Най-ценният завет на моите предци

 В) ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Авторите на презентации могат да ползват всички предложени теми. Важно е да преценят точно коя тема ще съумеят да представят най-добре в избраната форма.

Изисквания за създаване на проекта

Презентацията да отговаря на изискванията на задачата.

Използване ефективно на технологичните възможности.

Проектът да бъде представен на Power Point, да са посочени ползваните  източници и консултантите по проекта.

Съдържанието да бъде прецизно и научно вярно.

 Презентацията да бъде привлекателна и добре изготвена

Обем  – презентацията трябва да се вмести в рамките на 10 минути или до 20 слайда.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

В писмените си работи авторите трябва да изложат проучените от тях факти и събития, както и своите разсъждения и изводи по разглеждания проблем и отражението му върху нашето историческо, материално и духовно развитие и приноса на България в световната цивилизация и култура.

              Желателно е участниците в конкурса да насочат вниманието си към разработването на такава тема, която по-пълно да отговаря на тяхната възраст, ниво на подготовка и интереси. Стойността на писмената работа ще бъде по-висока, ако в нея се разглежда конкретно събитие или въпрос, дали отражение върху живота на страната и оказали влияние върху други държави и народи.

           На първо място от съществено значение е правилният избор на най-подходящата форма (реферат, презентация или есе), съотвестваща на възрастта, знанията и уменията на учениците в зависимост от възрастовата група към която спадат. След това  пристъпете към избора на темата. Важно условие в случая е тя да бъде интересна, завладяваща за участника, за да може той да направи самостоятелни проучвания, (които да представи като приложение), анализи и изводи, Не бива да се разчита на безконтролното използване на  чужд текст от източници без да са цитирани.Скъпи участници, отнасяйте се с уважение и бъдете коректни към хората, които преди вас са работили по избраната тема.

              Предложените теми са само примерни и насочващи. Необходимо е участниците сами да конкретизират темата, по която ще пишат и да формулират възможно най-точното заглавие, като отчитат събитията и фактите, с които разполагат, аргументиращи най-добре  тяхната теза.

              Много важно е при формулирането на заглавието, обработването на информацията и след това при разработването на темата да се потърси и използва пълноценно помощта на учители историци, литератори или специалисти по други учебни предмети, на учени, музейни работници, местните дружества по родознание и т.н.  За да засвидетелстват умения за самостоятелна работа желателно е авторите да използват спомени или разкази на преки участници в описаното събитие, автентични документи, снимки от личен архив и т.н..

              Работите да се представят в два екземпляра в обем до 20 страници без приложенията (за реферати) и до пет страници за есета. Материалите, изпращани на електронни носители, да са придружени с разпечатка. Презентациите да имат хартиена „заглавна страница“ с упоменати данни за автора, консултанта и използваните програми.

              За рефератите и презентациите да бъдат подготвени резюмета (до 1000 знака).

           Работите не трябва да са участвали в други конкурси.

              При разработване на темите авторите могат да ползват и някои по-важни годишнини, които ще бъдат отбелязани през 2021 година.

• 1340 г. от създаването на българската държава през 681 г.

 • 1145 г. от рождението на Св.преподобни Йоан Рилски Чудотворец  

• 1135 г. от началото на разпространението на славянската писменост в България, у нас пристигат учениците на св.св.Кирил и Методий – Горазд, Климент, Наум, Ангеларий и Сава – св.Седмочисленици (886)

 • 650 г. от основаването на Търновската книжовна школа, обобщила и завършила духовните усилия на българското средновековие (1371)

• 420 г. от рождението на Петър Богдан Бакшев  –  (1601-1674)

• 370 г. от отпечатването на сборника с молитви „Абагар” от Филип Станиславов – първата българска печатна книга с новобългарски езикови елементи (1651)

• 335 г. от избухването на второто Търновско въстание срещу османската власт (1686)

 • 280 г. от отпечатването във Виена през 1741 г. на „Стематография” – първата българска печатна книга със светско съдържание от Христофор Жефарович

• 215 г. от издаването на „Кириакодромин, сиреч Неделник” от Софроний Врачански  (1806)

• 205 г. от рождението на Антим I – първият български екзарх, църковен и обществен деец (1816-1888)

• 200 г. от рождението на Георги С.Раковски – български революционер и възрожденец (1821-1867) 

• 175 г. от откриването на първото класно училище в Копривщица от Найден Геров (1846)

• 175 г. от излизането  „Български орел” – първият български вестник,  редактиран  от Иван Богоров-1846 

• 175 г. от смъртта на Георги Мамарчев –   (1786-1846)

• 175 г. от рождението на Георги Данчов Зографина – български живописец, график    (1846-1908)

• 170 г. от рождението на Тодор Каблешков, български революционер    (1851-1876)

• 165 г. от създаването на първите български читалища и първата читалищна библиотека в Свищов, Лом и Шумен (1856)

• 165 г. от рождението на Райна Княгиня-  ушила знамето на Априлското въстание (1856-1917)

• 165 г. от рождението на Стоян Михайловски, български поет, сатирик, баснописец (1856-1927)

• 165 г. от рождението на Кирил Ботев – брат на Христо Ботев, български генерал-лейтенант, зам.министър на войната през 1913 г. (1856-1944

• 160 г. от излизането на сборник „Български народни песни” на братя   Миладинови – 1861 г.

 • 160 г. от рождението на цар Фердинанд (1861-1948), български цар от 1887 до 1918 г.

 • 155 г. от издаването на първите печатни библиотечни каталози от Петко Р. Славейков (1866)

• 155 г. от рождението на Пенчо Славейков-български поет и преводач (1866-1912)

 • 150 г. от излизането на първото българско детско списание „Пчелица” през 1871 г., редактирано от Петко Р. Славейков

• 150 г. от рождението на Даме Груев  (1871-1906)

• 150 г. от излизането на „Дума на българските емигранти” – Браила, първият вестник на Хр. Ботев – 1871  

• 150 г. от рождението на Панайот Пипков-български композитор и капелмайстор, поставил началото на българската професионална музика, автор на химна „Върви народе възродени” (1871-1942)

• 150 г. от смъртта на д-р Петър Берон  (1800 –1871)

• 145 г. от Априлското въстание – 1876 г.

• 145 г. от смъртта на Георги Бенковски-български революционер (1841- 1876)

• 145 г. от смъртта на Панайот Волов- български революционер (1850- 1876)

• 145 г. от смъртта на Васил Петлешков – български революционер (1845- 1876)

• 145 г. от излизането в Букурещ на вестник „Нова България” под редакцията на Христо Ботев (1876)

• 140 г. от смъртта на Неофит Рилски –    автор на първата българска граматика (1793-1881)

•135 г. от рождението на Дора Габе – българска писателка и преводачка (1886 – 1993)

• 135 г. от рождението на Ран Босилек – български писател, поет и преводач (1886-1958)

• 135 г. от смъртта на Добри Чинтулов – български възрожденски поет (1822-1886)

• 135 г. от смъртта на Вито Позитано – италиански дипломат, вицеконсул (1833-1886)

• 125 г. от рождението на Никола Обрешков-бълг.математик (1896 – 1963)

• 125 г. от рождението на Цанко Лавренов – български художник и график (1896-1978)

• 125 г. от рождението на проф. Христо Вакарелски – български етнограф и фолклорист (1896-1979)

• 120 г. от смъртта на Васил Друмев – бълг.писател и общественик (1838- 1901)

• 120 г. от рождението на Александър Жендов – български художник, карикатурист (1901 – 1953)

• 115 г. от смъртта на Марин Дринов-бълг.историк и държавен деец, основател и председател на Българското книжовно дружество, днес Българска Академия на науките (1838-1906)

• 110 години от рождението на Александър Бурмов – български историк (1911-1965)

• 110 г. от смъртта на Христо Г. Данов – български възрожденски книгоиздател и книжар (1828 – 1911)

• 105 г. от смъртта на Лука Касъров-съставител на първата българска енциклопедия (1854-1916)

• 100 г. от смъртта на Иван Вазов – български народен поет и писател (1850-1921)

• 95 г. от смъртта на Цанко Церковски-български писател (1869-1926)

• 95 г. от рождението на Георги Георгиев-Гец – български драматичен и киноактьор (1926-1996)

• 85 г. от смъртта на Христина Морфова – бълг.оперна певица (1889-1936)

• 85 г. рождението на Стефан Цанев – български поет и драматург (1936)

 • 85 г. от рождението на Никола Гюзелев – български оперен певец (1936 – 2014)

• 80 г. от рождението на Станислав Стратиев – български драматург и сценарист (1941-2000)

• 80 г. от рождението на Гена Димитрова-българска оперна певица (1941- 2005)

• 60 г. от първия полет с космически кораб около Земята с космонавт Юрий Гагарин, СССР (1961) 

• 55 г. от смъртта на Димитър Димов – български писател (1909-1966)

• 55 г. от смъртта на Димитър Талев – български писател (1898-1966)

• 55 г. от смъртта на Веселин Ханчев – български поет и преводач (1919 – 1966)

              КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

1. ЗА РЕФЕРАТ

1.1.Познаване, използване и коректно позоваване на проучени исторически изследвания и разнообразни източници.

1.2. Достоверно, точно и изчерпателно описание на фактите по темата (въпроса или събитието).

1.3. Задълбочено осмисляне и съпоставка на представените факти и привеждане на аргументи.

1.4. Убедително структуриране на изложението.

1.5. Използване на научен стил и език

1.6. Наличие на елементи на лична проучвателска дейност и на собствени разсъждения и изводи във връзка с разглежданите проблеми .

1.7. Техническо оформление; спазен обем (до 20 стандартни печатни страници; справочен апарат; приложения; естетически външен вид.

2. ЗА ЕСЕ

2.1. Оригиналност на заглавието

2.2. Ясно открояване на теза

2.3. Убедителна подкрепа на тезата с факти и аргументи

2.4. Наличие на собствени разсъждения във връзка с поставената теза

2.5. Оригинално изразена лична позиция

2.6. Очертани елементи на структура

2.7. Спазване на книжовните норми

2.8.Спазени технически изисквания и обем.

3. ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

              Предварително зададени параметри: формат PPS; наличието на първи слайд – тема и автор, консултант; втори слайд – резюме; последен слайд – използвани източници; без самоцелни ефекти; автоматично и ръчно управление

3.1. Логически организиран подбор на факти и изображения по избраната тема.

3.2. Открояване на предимствата, довели до избора на презентация при разработване на темата

3.3.Обвързване на презентацията с овладяването на знания и умения по информационни технологии, природознание, изобразително изкуство; съответствието им на стандартните технически изисквания към презентации

            3.4. Достоверност, точност и краткост на  авторските текстове и логическата им обвързаност с изображенията.

3.5. Използване на разнообразни автентични източници.

3.6. Лично участие при събиране и обработка на фактологичния материал.

            3.7. Коректно позоваване на използваните източници

3.8 Прецизно дозиране на подбраните материали и текст, така че да могат  реално да бъдат представени в рамките на зададените 10 минути

3.9. Техническо оформление :

   – В презентацията да е налице хармонично съчетание на текст, изображения, таблично и графично представяне на информацията (там където съдържанието позволява това).

    – Ако темата позволява да се използват в максимална степен снимки от личен архив.

    – Прецизно да се определи необходимото време и по желание да се зададе на автоматично прелистване.

    – Висока степен на четивност на текста по отношение на размер, шрифт, съчетаване на шрифтове, цвят, фонове и пр.

    –  Дозираност на елементите на всеки слайд. 

КЛАСИРАНЕ:

ПЪРВИ КРЪГ – УЧИЛИЩНО ИЛИ РЕГИОНАЛНО НИВО

              Класирането на училищно или регионално ниво приключва до 01. 09. 2021 г. В комисията за оценка на работите е необходимо да участват учители, отговарящи по специалност на темите в предложените разработки, както и представители на РУО и музейни работници.  Допуска се комисията да препоръча доработване на класираните работи.

              За участие в националния етап се изисква в срок до 30. 09. 2021 г. да се изпратят класираните от първо до трето място разработки в НК “Родолюбие” на посочения по-долу адрес. Те трябва да са придружени с протокол от комисията по оценяването, списък с имената, датата и годината на раждане и темите на участниците, телефон и електронен адрес на училището и участника за обратна връзка, име на консултанта. Желателно е копие от протокола да се изпрати до РУО.

Работите да се представят в два екземпляра в обем до 20 страници без приложенията (за реферати) и до пет страници за есетата. Материалите, изпращани на електронни носители, да са придружени с разпечатка. Презентациите да имат хартиена „заглавна страница“ с упоменати данни за автора, консултанта и използваните програми.

Изпращането на разработките само по електронна поща се приема по изключение и е само за тези изпращани от участници извън страната.  Изпратените по електронната поща работи трябва да бъдат озаглавени на латиница и придружени с писма, съдържащи цялата изисквана информация.  

              За рефератите и презентациите да бъдат подготвени резюмета (до 1000 знака).

Участие на един ученик с разработки в различните направления по една и съща тема не се допуска.

ВТОРИ КРЪГ – НАЦИОНАЛНО НИВО ОЦЕНЯВАНЕ

              Провежда се от 30. 09. до 20. 10. 2020 г.

              Авторите на работи, допуснати до националния кръг на конкурса, получават на посочената електронна поща таблица, в която да нанесат коректно необходимите данни.

Изпратените на електронната поща на клуба таблици и резюмета са основание за оценяване на работите. Разработките се оценяват от специализирано жури. Номинираните се представят на Обществения съвет, който предлага на институциите съорганизатори да определят сред тях специалните си награди.

ТРЕТИ КРЪГ – НАЦИОНАЛНО НИВО КЛАСИРАНЕ

              Авторите на реферати и презентации, предложени от комисията за класиране (от първо до трето място), ще бъдат поканени да участват в още един кръг в деня на награждаването или в деня преди награждаването, за което ще бъдат предварително информирани. Уведомителното писмо до тях ще включва и конкретни указания за формата на този кръг.

              Във възрастовите групи VІІІ– Х  клас  и ХІ – ХІІ  клас от първо до трето място се класират само ИНДИВИДУАЛНИ разработки, а не колективни (чл. 16, ал. 1 т. 1 от НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби).

Неявилите се на третия кръг ще бъдат класирани след участвалите в него.

              Отличените есета се класират според броя на получените точки.

            ОЦЕНЯВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО

              Оценяването се извършва от три специализирани независими комисии, с висока квалификация. Комисиите оценяват разработките по точкова система, съобразно със зададените критерии. В картите за оценяване присъстват и кратки писмени рецензии за достойнствата и пропуските в разработките. Техните оценки са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

Всички наградени участници се уведомяват писмено на посочената електронна поща. Уведомяват се и съответните РУО.

            НАГРАЖДАВАНЕ

              Националният конкурс е включен в Националния календар за извънучилищните изяви  и в програмата на МОН за насърчаване на творческите способности на децата.

              Резултатите от конкурса се обявяват в началото на ноември, в чест на Деня на народните будители.

Рефератите, есетата и презентациите се класират в трите възрастови групи – ученици V – VІІ клас, ученици VIII – Х клас и ученици  ХІ – ХІІ клас. Награждават се консултантите на отличените участници. Присъждат се и специални награди от институции, стопански и обществени организации.

              На тържествена церемония всички отличени получават грамоти и предметни награди.

              Класираните индивидуални участници в разделите „Реферат“ и „Презентации“ (с навършени 14 и ненавършени 18 години към датата на обявяване на резултатите) получават и право да кандидатстват за едногодишна стипендия по програмата на МОН за насърчаване на творческите способности на децата. Те трябва да отговарят на всички изисквания, посочени в нея. 

              Списъкът на наградените се публикува  на сайта на клуба, сайта на СБУ и във в. „Учителско дело“.  

              По време на конкурса Националният клуб ще проведе анкетиране на участниците, с оглед усъвършенстване на механизма и процедурата на провеждане.

              Организаторите на конкурса призовават училищните ръководства, учителите по история, философия, български език и литература, както и всички останали, специалистите в центровете за подкрепа на личностното развитие и българските общности зад граница да популяризират проблематиката и да създадат условия за участие на повече ученици в тази родолюбива традиция.

Адресът за изпращане на конкурсните работи е:

София, пк1000, ул. “Ген. Паренсов 11,

телефони за справки 02/9877818,   0879997304, 0879142112; e-mail: nkrodolubie@abv.bg

                                                                       ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА НК “РОДОЛЮБИЕ”

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи