Учебен план за 2017-2018 учебна година

Задължително обучение

БЕЛ- 120 учебни часа годишен норматив от 1-ви до 7-ми клас и ПУГ

БЕЛ- 90 учебни часа годишен норматив от 8-ми до 12-ти клас

5-ти клас:

34 учебни часа годишен норматив по География на България

34 учебни часа годишен норматив по История на България

6-ти  клас:

34 учебни часа годишен норматив по География на България

34 учебни часа годишен норматив по История на България

10-ти клас:  54 учебни часа География и икономика на България.
11-ти клас:   72 учебни часа История на България.

За подробности от сайта на МОН– тук http://www.mon.bg/?go=page&pageId=15&subpageId=174

Обучение на свободно избираем предмет  – СИП

Околен свят за 1-ви клас 30 учебни часа

Човекът и Обществото във 2-ри  клас 30 учебни часа

Човекът и Обществото  в 3-ти клас 30 учебни часа

Важна информация

Разпределението на часовете между компонентите Български език и Литература, както и между модулите в компонента Български език е по преценка на преподавателите.

Учебната програма (новата) включва два модула:
1. Български език като втори;
2. Български език като роден.

В първия модул учениците овладяват прагматичния аспект на езиковите категории, като основната цел е създаване на трайни навици и умения в четирите речеви дейности: слушане, говорене, четене и писане за ниво А2+ ( 5-ти клас) до ниво C1 (12 клас) по Общоевропейската езикова рамка.

Лингвистичният терминологичен апарат се овладява във втория модул.

В 16 допълнителни часа, учениците ще изучават Български език и Литература, като СИП от 31-ва до 34-та седмица.

БУ « Пейо Яворов » Брюксел ще работим с българската институция, Департамента за езиково обучение ДЕО-ИЧС към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, която предлага легализиран в Европа сертификат за определяне нивото на българския език, който да повиши възможностите за реализация на нашите деца в чужбина.

Повечето от учителите изкарахa лятно обучение в ДЕО-ИЧС към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с ръководител доц. д-р Светозара  Халачева.

Очакван брой учебни часове за 2017-2018г.  при 19 паралелки:

ЗИП БЕЛ 1899,0
ЗИП  География и икономика 122,0
ЗИП История и цивилизация 140,0
2161,0
СИП БЕЛ 323,0
СИП Околен свят и ЧиО 230,0
553,0
Общ брой часове 2714,0

За подробности от сайта на МОН- тук http://www.mon.bg/?go=page&pageId=15&subpageId=174