Провеждане на сертификационни изпити за ниво на владеене на български език като чужд, организирани от ДЕО към СУ "Св. Климент Охридски" в БУ “Пейо Яворов“

2018-02-23 09:59:19

Уважаеми родители, настойници, приятели на нашето училище,

Искаме да Ви информираме, че в БУ “Пейо Яворов“ към посолството на Р България в Кралство Белгия всички желаещи ученици могат да се явяват на изпити за покриване на ниво на владеене на български език (БЕ), съответстващ на Общата европейска референтна езикова рамка (нива от А1 до С2), по която се оценяват компетенциите в четирите умения: слушане, четене, говорене, писане.
БУ “Пейо Яворов“ работи с Департамента за езиково обучение ДЕО към СУ „Св. Климент Охридски“.

Съдържание на изпита
Изпитът проверява и сертифицира комуникативните умения на кандидатите по 4-те езикови умения – говорене (устен изпит) и слушане, разбиране при четене и писане (писмен изпит). Писменият изпит се състои от 3 субтеста. Изпълнението на изпитния тест изисква концентрация, сериозен подход и мотивация от страна на кандидатите. Подценяването на сериозността на изпита може да се отрази негативно на резултатите от него.
Съдържанието на изпита не е обвързано с конкретно учебно помагало, метод на преподаване или учебен хорариум.

Координатори на изпита:
в организацията – домакин: определя от домакина на изпита
в София – д-р Мардик Андонян от Тестовия център на ДЕО-СУ, ел.поща deo1@abv.bg
Двамата координатори решават всички въпроси, свързани с изпита, при взаимно зачитане на интересите на домакините и на изпитващата институция ДЕО-СУ.

Оценяване на изпита
Изпитът се състои от две независими части – устен изпит и писмен изпит. Двете части се оценяват отделно по шестобалната система.
Трите оценки (устен изпит, писмен изпит и обща оценка) се вписват в сертификата заедно с описанието на езиковата компетентност на кандидата по Европейската езикова рамка.

Документ от изпита
На всеки кандидат, успешно издържал двата изпита (писмен и устен), се издава свидетелство за ниво на владеене на български език като чужд. Документът е с регистрационен номер и снимка на кандидата, издава се на български и английски език, има международна валидност и е безсрочен.

За всички ученици, които желаят да се явят на изпити, ДЕО-ИЧС предлага тестове за:
• Диагностициране на нивото на владеене на български език като чужд чрез разбиране при четене: http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/course/view.php?id=47
• Диагностициране на нивото на владеене на български език като чужд чрез разбиране при слушане: http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/course/view.php?id=48

Стандартизираният тест по български език като чужд, ниво В2 по Европейската рамка, има знака за качество на АЛТЕ (ALTE Q-mark- ALTE е асоциация на езикови институции от Европа). Този знак се дава само на изпитни програми (тестове), които са изпълнили всички изисквания и отговарят напълно на 17-те европейски стандарта за качество на АЛТЕ.

Моля, ако желаете Вашето дете да се яви на изпит, не се колебайте да ни пишете.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи