Правила за организация и функциониране на родителския съвет

2017-09-19 07:25:16

Уважаеми родители, настойници,
За да не се получат недоразумения искаме да уточним, че ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 на МС от 8.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина. Обн., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г. , изисква Общото събрание да избере Родителски съвет и приеме правила за организацията и функционирането му.
Тези правила са нещо различно от Правилник за вътрешния ред на училището.
Очакваме Вашите предложения за евентуални уточнения и допълнения по текста за « Правила за организация и функциониране на родителския съвет » до 26 септември 2017г. вторник.
В събота – 16.09.2017г. « Правила за организация и функциониране на родителския съвет » ще намерите на хартиен носител в корпус А, на ULB- Свободния университет на Брюксел, le Campus de la PLAINE.
Същият ще бъде поставен и в коридора на училището, на av. Lancaster 47-a. « Правила за организация и функциониране на родителския съвет » ще бъде предложен за гласуване на Общото събрание на 1 октомври 2017 г.

Правила за организация и функциониране на родителския съвет -тук:     Правила РС

Правилник за вътрешния ред на училището -тук:Правилник на БУ Пейо Яворов – Брюксел – 2017 г. (1)

Очакваме Вашите предложения, за евентуални уточнения и допълнения по текстовете на Правила за организация и функциониране на родителския съвет  и Правилник за вътрешния ред на училището, до 26 септември 2017г. вторник.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи