plakat_konkurs

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В VIII национален литературен конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!“

2022-01-13 20:51:59

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В VIII национален литературен конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!“ за написване на разказ или поезия

Конкурсна тема „Когато утре стане днес“

Условия за участие и регламент на конкурса:

 • Участници – деца и младежи от 15 до 20 години;
 • Конкурсни текстове – нови и непубликувани до момента;
 • Изисквания за оформяне: формат А4, шрифт и размер Times New Roman 12;
 • Жанр: разказ или поезия;
 • Официален език: български.

Критерии за оценка:

 • Оригиналност и творчески подход при представяне на творбата;
 • Целенасоченост, убедителност и завършеност на аргументацията;
 • Жанрово съответствие на конкурсния текст.

Кандидатстване:

 • Срок за изпращане на творбите: 9 януари 2022 г.
 • Произведенията се изпращат чрез онлайн формуляр, поместен на уебсайта на организаторите: www.forbgkids.org

Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Обявяване на финалистите на интернет страницата на Фондация „Шанс за децата и природата на България“ (http://www.forbgkids.org): 26 януари 2022 г.

Pepa Nikolova
Communications and PR Expert
Chance for the Children and the Nature of Bulgaria Foundation
4, Atanas Sirekov Sq., Bourgas
phone: + 359 887 201 033
email: p.nikolova@forbgkids.org
www.forbgkids.org

Декларация – съгласие за обработване на лични данни

Долуподписаният/ата …………………………………………………………………………………………………………………. ,

в качеството на законен представител на ………………………………………………………………………………………………………………………

/трите имена на детето-участник във конкурс на тема „Когато утре стане днес“ /, с подписването на настоящия документ декларирам:

 1. Запознах се със Задължителната информация относно обработването на личните данни на участници в конкурси, олимпиади и други проекти на Фондация „Шанс за децата и природата на България” и Център за млади таланти, гр. Бургас /наричани тук по-долу за краткост „Фондацията” и „Центъра“/ с дата от 30.05.2018 г., обявена на уебсайта на Фондацията;
 1. Предоставям доброволно изричното си съгласие за обработването на предоставените от мен лични данни на детето ми, включително и моите лични данни, от Фондацията и Центъра за целите, описани в Задължителната информация относно обработването на личните данни. Предоставям изричното си съгласие Фондацията и Центъра да обявят името на детето ми, както и възрастта му на сайта си, на фейсбук страницата си и/или в печатни материали във връзка с популяризиране на дейностите на Фондацията, в случай, че детето ми спечели награда от конкурса;
 2. Предоставям изричното си съгласие за фотографиране, извършване на аудио и видео записи на детето ми във връзка с участието му в конкурса  и съпътстващи събития, свързани с конкурса, включително снимките да бъдат публикувани на уебсайта, на фейсбук страницата на Фондацията и Центъра, както и в печатни материали във връзка с популяризиране на дейността на Фондацията;
 3. Предоставям своето изрично съгласие, моите лични данни и личните данни на детето ми, да бъдат предоставяни от Фондацията и Центъра на трети лица във връзка с организирането и провеждането на конкурса, организиран от Фондацията и Центъра – външни консултанти и доставчици на услуги /счетоводители, юристи, членове на комисии, преподаватели, рекламни агенции, банки, организатори на събития, в които ще участва детето/. Данните могат да се предоставят и на трети лица – държавни и общински органи относно изпълнение на законови задължения, както и при поискване – НАП, ДАНС, прокуратура, съдилища и други държавни органи.
 4. Запознат/а съм с правата ми, изброени в чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и подробно обяснени в Задължителната информация за обработването на личните данни, предоставена от Фондацията.
 5. Уведомен/а съм, че при отказ да предоставя моите лични данни или тези на детето си, няма да бъде възможно детето ми да участва в настоящия конкурс, и служителите на Фондацията няма да бъдат в състояние да се свързват повече с мен, поради отказа ми да бъдат обработвани мои лични данни/лични данни на детето ми.
 6. Запознат/а съм, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време.
 7. Декларирам, че ще уведомя Фондацията и Центъра при промяна на моите лични данни и/или данните на детето ми.

Дата: ………………                                           Декларатор: ……………………………      


             /име, фамилия, подпис/

Декларация – съгласие за обработване на лични данни

Долуподписаният/ата …………………………………………………………………………………………………………………. ,

в качеството ми на участник  във конкурс на тема „Когато утре стане днес“ /, с подписването на настоящия документ декларирам:

 1. Запознах се със Задължителната информация относно обработването на личните данни на участници в конкурси, олимпиади и други проекти на Фондация „Шанс за децата и природата на България” и Център за млади таланти, гр. Бургас /наричани тук по-долу за краткост „Фондацията” и „Центъра“/ с дата от 30.05.2018 г., обявена на уебсайта на Фондацията;
  1. Предоставям доброволно изричното си съгласие за обработването на предоставените от мен лични данни от Фондацията и Центъра за целите, описани в Задължителната информация относно обработването на личните данни. Предоставям изричното си съгласие Фондацията и Центъра да обявят името и възрастта ми, на сайта си, на Фейсбук страницата си и/или в печатни материали във връзка с популяризиране на дейностите на Фондацията, в случай, че спечеля награда от конкурса;
  1. Предоставям изричното си съгласие за фотографиране, извършване на аудио и видео записи във връзка с участието ми в конкурса  и съпътстващи събития, свързани с конкурса, включително снимките да бъдат публикувани на уебсайта, на Фейсбук страницата на Фондацията и Центъра, както и в печатни материали във връзка с популяризиране на дейността на Фондацията;
  1. Предоставям своето изрично съгласие, моите лични данни да бъдат предоставяни от Фондацията и Центъра на трети лица във връзка с организирането и провеждането на конкурса, организиран от Фондацията и Центъра – външни консултанти и доставчици на услуги /счетоводители, юристи, членове на комисии, преподаватели, рекламни агенции, банки, организатори на събития, в които участвам/. Данните могат да се предоставят и на трети лица – държавни и общински органи относно изпълнение на законови задължения, както и при поискване – НАП, ДАНС, прокуратура, съдилища и други държавни органи.
  1. Запознат/а съм с правата ми, изброени в чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и подробно обяснени в Задължителната информация за обработването на личните данни, предоставена от Фондацията.
  1. Запознат/а съм, че при отказ да предоставя моите лични данни, няма да бъде възможно да бъда допуснат/а за участие в настоящия конкурс, и служителите на Фондацията няма да бъдат в състояние да се свързват повече с мен, поради отказа ми да бъдат обработвани мои лични данни.
  1. Запознат/а съм, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време.
  1. Декларирам, че ще уведомя Фондацията и Центъра при промяна на  личните ми данни.

Дата: ………………                                           Декларатор: ……………………………      


             /име, фамилия, подпис/

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи