Roditelska-sreshha

ЛИНК за достъп до Общото събрание на родителите, 17 октомври от 16 часа, чрез Webex event invitation

2021-10-17 16:16:24

Уважаеми родители и настоятели,

Линкът за връзка е:

Datedim. 17 oct. 2021 16:00 – 17:00 (CEST)
Lieuhttps://janvand-gasandbox.webex.com/janvand-gasandbox/j.php?MTID=md18056389e50d41c540a875c245d09b3
QuiMina Petrucci*

МОЛЯ, БЪДЕТЕ ТОЧНИ.

Ако не може те да присъствате, моля, попълнете и изпратете ПЪЛНОМОЩНО от тук:

https://bguchilishtebru.be/2021/10/14/napomnyame-za-os-na-roditelite-na-17-oktomvri-nedelya-ot-1600ch-v-distantsionna-forma-virtualno/

или копирайте това тук, като го попълнитете и ни го изпратите до bg.uchilishte.bru@gmail.com:

ПЪЛНОМОЩНО

Българско училище „Пейо Яворов”

към Посолството на Р България в Брюксел, Кралство Белгия

Avenue Lancaster 47 A, 1180 Bruxelles, Belgique

bg.uchilishte.bru@gmail.com

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/Долуподписаната: ……………………………………………………………………………………………….. ,

родител на  ……………………………………….…………………………………………………….. от

…………………………. клас  за учебната 2021-2022 г, роден/а  на …………….……….. ..г. в гр.……………………….……,

с адрес в Кралство Белгия : ………………………………………………………………………………………………………….,

гр. ……………………………………….. , телефон за връзка ……………………………………….  ,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

………………………………………………………………………….……………………………….

…………………………………… , родител на  ………………………………….…………………..

от ………………………….клас за учебната 2021-2022 г, роден/а  на …………….……………г. в

гр.……………………….……, държава………………………………………    .

с адрес в Кралство Белгия :  гр. …………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….., телефон за връзка ………………………………………………………..   ,

за следното:

1. Да ме представлява в Общото събрание за избор на Родителски съвет на БУ « Пейо Яворов » , което ще се проведе на ……………………… 2021г., като гласува, взема решения и подписва съответните документи по всички въпроси от компетентността и Дневния ред на същото, 

Съгласно чл. 10 (2), от ПМС 90/29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина, родителският съвет  се избира от родителите на децата на общо събрание, което се счита за редовно проведено, ако на него присъстват повече от половината от родителите.

За събранието, съгласно чл.10, ал.2, от ПМС 90/29.05.2018 г., се  съставя  протокол, подписан от всички присъствали и подпечатан с печата на посолството.

2. Настоящето пълномощно важи до изпълнение на дадената с него представителна власт.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ……………………

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи