BG_BOOK_FESTIVAL-POSTER_BG

Първи Фестивал на българската книга в Брюксел, 7-9 юни

2019-10-10 01:44:39

Първи Фестивал на българската книга, организиран от Българската културна асоциация в Белгия, в партньорство с книжарница Librebook, известни български автори и български издателства

Salle Metaire Van Meyel, 251 Avenue Georges Henri, 1200 Brussels
8 юни 2019, събота от 09:30 до  20:00 ч.
9 юни 2019, неделя от 09:30 до 17:00 ч.

“Фестивалът е своеобразен мост между български писатели, които живеят и творят в България, и техните български колеги в Белгия. Той представя пред читателите тук неповторимо съчетание на примери от съвременната българска литература сътворена в страната и в чужбина. Целта ни е тези два дни да дадат възможност за пълноценно общуване между автори, издатели и читатели, говорещи на различни езици, но четящи една и съща книга.“ , каза Таня Станева, Президент на Българската културна асоциация в Белгия.

Литературни срещи с български автори (на английски и френски) – Тема: Каква асоциация поражда понятието ‘граница’ – през погледа на българските писатели и поети?

Librebook 128, Chaussée de WavreBrussels

7 юни 2019, петък от 18:30 до 20:00 ч.
Среща-разговор със Здравка Евтимова  – български автор, който твори на няколко езика
. Tема: No need to get Lost in Translation

Откъси от нейни творби,преведени на няколко езика на фона на българска инструментална музика, с чаша българско вино.

Мая Добреваизвънреден и пълномощен Посланик на Република България в Белгия и Люксембург е специален гост на събитието.

8 юни 2019, събота
16:00 – 17:30 ч.
Среща-разговор с 5 български автора, чиито книги са преведени – Емил Андреев, Христо Карастоянов, Ирина Папанчева, Калин Терзийски и Светлина Трифонова

Тема: How to get Found in Translation  
Българска литературна вечер с избрани откъси от техни творби, преведени на няколко езика, с чаша българско вино

“Първият Фестивал на българската книга в Брюксел е  доказателство за нарастващия интерес към българската литература и култура в сърцето на Европа и за нас е удоволствие да бъдем негови партньори“, казаAntonio Parodi, основател и управител на Librebook“От самото начало на създаването на  Librebook като многоезична платформа за продажба на книги и за култура си сътрудничим с множество издателски къщи от  цяла Европа, за да предложим най-добрата, макар и понякога по-малко известна съвременна литература. Фестивалът предоставя възможност за срещи с някои от най-интересните български автори и издатели. Каним читателите да чуят откъси от една и съща книга на български и в превод на английски, немски или френски, за да споделят емоции отвъд границите на езика.”

EN

First Festival of the Bulgarian Book, organised by the Bulgarian Cultural Association in Belgium in cooperation with the bookshop Librebook, bestselling Bulgarian authors and renowned Bulgarian publishing houses

Salle Metaire Van Meyel 
251 Avenue Georges Henri, 1200 Brussels

8 June 2019, Saturday
09h30-20h00
9 June 2019, Sunday
09h30-17h00

The festival is a cultural bridge for Bulgarian authors, who live and write in Bulgaria, and their Bulgarian colleagues in Belgium. The two-day event will feature highlights of contemporary Bulgarian literature, created in our country and beyond its bordersOur goal is to provide a platform for an enriching exchange among authors, publishers and readerswho speak different languagesbut read the same book.“ sаid Tania Staneva, President of the Bulgarian Cultural Association in Belgium.

Book talks with Bulgarian authors (held in English and in French) – Topic: The notion of ‘border/frontier’ – viewed through the lenses of Bulgarian writers and poets?

Librebook 
128, Chaussée de Wavre, Brussels

7 June 2019, Friday
18h30-20h00
Book talk with the author Zdravka Evtimova – a Bulgarian writer, who writes in several languages
Maya Dobreva, the extraordinary and plenipotentiary ambassador of the Republic of Bulgaria to Belgium and Luxembourg will be a special guest

Topic: No need to get Lost in Translation 
Welcome to multilingual literary readings, tuned up to Bulgarian instrumental music and local wine

8 June 2019, Saturday
16h00-17h30
Book talk with 5 Bulgarian authors, whose books have been translated – Emil Andreev, Hristo Karastoyanov, Irina Papancheva, Kalin Terziyski and Svetlina Trifonova

Topic: How to get Found in Translation  
Welcome to a soiree of Bulgarian literary gourmet bites and local wine

“The First Bulgarian Book Festival in Brussels is a proof of the growing interest for Bulgarian literature and culture in the capital of Europe and we are delighted to be its partner. ” sаid Antonio Parodi, founder and manager of Librebook.  “From the very start of Librebook as a multilingual book-selling and cultural platform we have collaborated with a variety of publishers all over Europe to offer the best and sometimes also less known contemporary literature. The festival provides the opportunity to meet some of the most interesting Bulgarian authors and publishers. We invite readers to hear excerpts from the same book in English, French or German for sharing emotions beyond language barriers.”

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи