Roditelska-sreshha

Напомняме за ОС на родителите на 17 октомври, неделя, от 16:00ч. , в дистанционна форма (виртуално)

2021-10-17 16:16:36

Уважаеми родители, настоятели, приятели,

Както всяка година, в съответствие с българското законодателство, трябва да организираме Общо събрание за избор на нов родителски съвет. 

Общото събрание ще се се състои в дистанционна форма (виртуално) на 17 октомври, неделя, от 16:00ч.

Преди дата ще получите връзка / линк за включване към събитието.

За тези, които няма да могат да присъстват на онлайн срещата, предлагаме Пълномощно.

МОЛЯ, изтеглете, попълнете , подпишете и ни го изпратете:

МОЛЯ, представете оргинала на класния учител на детето/децата си.

Всеки родител, насоятел, който желае да се включи в родителския съвет, може да представи своята кандидатура до ръководството на БУ, до събота, 16.10.2021, на мейла на БУ bg.uchilishte.bru@gmail.com

Моля, запознайте се с Правила за работа на РС

Моля, запознайте се с Правилник за вътрешния ред

Дневен ред:

  1. Приемане на регламент за провеждане на събранието.  
  2. Избор на РС.
  3. Приемане на правила за работа на РС, 
  4. Приемане на Правилник за вътрешния ред,
  5. Доклад за финансовото състояние на училището, ще бъде представен от г-жа Албена Пашова-финансист в БУ.  
  6. Други.  
  7. Закриване на събранието.  

От екипа на БУ

*** ***

ПЪЛНОМОЩНО

Българско училище „Пейо Яворов”

към Посолството на Р България в Брюксел, Кралство Белгия

Avenue Lancaster 47 A, 1180 Bruxelles, Belgique

bg.uchilishte.bru@gmail.com

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/Долуподписаната: ……………………………………………………………………………………………….. ,

родител на  ……………………………………….…………………………………………………….. от

…………………………. клас  за учебната 2021-2022 г, роден/а  на …………….……….. ..г. в гр.……………………….……,

с адрес в Кралство Белгия : ………………………………………………………………………………………………………….,

гр. ……………………………………….. , телефон за връзка ……………………………………….  ,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

………………………………………………………………………….……………………………….

…………………………………… , родител на  ………………………………….…………………..

от ………………………….клас за учебната 2021-2022 г, роден/а  на …………….……………г. в

гр.……………………….……, държава………………………………………    .

с адрес в Кралство Белгия :  гр. …………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….., телефон за връзка ………………………………………………………..   ,

за следното:

1. Да ме представлява в Общото събрание за избор на Родителски съвет на БУ « Пейо Яворов » , което ще се проведе на ……………………… 2021г., като гласува, взема решения и подписва съответните документи по всички въпроси от компетентността и Дневния ред на същото, 

Съгласно чл. 10 (2), от ПМС 90/29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина, родителският съвет  се избира от родителите на децата на общо събрание, което се счита за редовно проведено, ако на него присъстват повече от половината от родителите.

За събранието, съгласно чл.10, ал.2, от ПМС 90/29.05.2018 г., се  съставя  протокол, подписан от всички присъствали и подпечатан с печата на посолството.

2. Настоящето пълномощно важи до изпълнение на дадената с него представителна власт.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ……………………

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи