na vnimanieto na roditelite images

Дневен ред и други важни документи за провеждане на общото ОНЛАЙН събрание и избор на родителски съвет на 9 октомври 2020г. от 17.00 часа

2020-10-27 10:02:43

Здравейте, уважаеми родители на учениците от Българското училище “Пейо Яворов” в град Брюксел към Посолството на Република България в Кралство Белгия!

Напомняме ВИ,  че утре, 09/10/2020г.,  ни предстои провеждане на ОБЩО ОНЛАЙН СЪБРАНИЕ и ИЗБОР на РОДИТЕЛСКИ СЪВЕТ. Постъпили нови кандидатури няма. Допълнително всеки един от ВАС ще получи линк за включване.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред : 

1. Приемане на регламент за провеждане на събранието. 

2. Избор на РС. Постъпили нови кандидатури няма.

3. Приемане на правила за работа на РС, които ще намерите по-долу.

4. Приемане на Правилник за вътрешния ред. Промяна има само в Чл.4  (1),  добавяме формулировка свързана с Ковид -19, виж по-долу.

5. Доклад за финансовото състояние на училището, представен от г-жа Албена Пашова-финансист в БУ. 

6. Други. 

Закриване на събранието. 

В случай на невъзможност от Ваша старна да присъствате лично на ОС, можете да упълномощите друг родител да Ви представлява с Пълномощно, което ще намерите по-долу.  

Към т.3 : Правила за работа на РС, тук:

Правила за работата на Родителския съвет към Българското училище „Пейо Кр. Яворов“ към посолството на РБ в Брюксел

 1. Родителският съвет (РС) е орган за контрол и подпомагане дейността на училището.
 • РС се състои най-малко от трима членове, които се избират за срок от една година от Общото събрание на родителите, провеждано в началото на съответната учебна година.
 • Членовете на РС избират помежду си председател и заместник-председател.
 • РС заседава най-малко два пъти годишно – задължително в началото и в края на обучението за съответната учебна година.
 • Заседанията на РС могат да се свикат по предложение на председателя на РС, училищния ръководител или на някой от членовете на РС.
 • В заседанията на РС участва училищния ръководител, който има право на съвещателен глас.
 • В заседанията на РС могат да вземат участие, но без право на глас преподавателите в училището и финансистът на училището.
 • За заседанията на РС се отправя покана за участие до посолството на Р България в Брюксел. Представител на посолството участва в заседанията на РС без право на глас.
 • Заседанията на РС са редовни, когато на тях са присъствали най-малко половината от неговите членове.
 1. Решенията се приемат с обикновено мнозинство от членовете на РС. Решенията могат да бъдат приети както в рамките на присъствени заседания, така и чрез писмена процедура по електронна поща. 
 1. За заседанията на РС се съставят протоколи, които се съхраняват в папка. Всеки желаещ родител/настойник може да се запознае със съдържанието на протоколите, като ги поиска от училищното ръководство.

Към т.4 : Правилник за вътрешния ред. Промяна има само в Чл.4  (1): Училището също така може да провежда

               1. Електронно обучение при спазване на изискванията на член 5 от Постановление № 90 на Министерския съвет от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина. В случай на извънредно положение, както и в случай на нов пик в Ковид -19 криза, обявена от компетентните белгийски власти, училището си запазва правото да преустанови редовната форма на обучение и да премине към дистанционна форма през периода и за възрастовите групи, определени от компетентните белгийски власти.

Пълномощно, тук:

Българско училище „Пейо Яворов”

към Посолството на Р България в Брюксел, Кралство Белгия

Avenue Lancaster 47 A, 1180 Bruxelles, Belgique

bg.uchilishte.bru@gmail.com

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/Долуподписаната: ……………………………………………………………………………………………….. ,

родител на  ……………………………………….…………………………………………………….. от

…………………………. клас  за учебната 2020-2021 г, роден/а  на …………….……….. ..г. в гр.……………………….……,

с адрес в Кралство Белгия : ………………………………………………………………………………………………………….,

гр. ……………………………………….. , телефон за връзка ……………………………………….  ,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

………………………………………………………………………….……………………………….

…………………………………… , родител на  ………………………………….…………………..

от ………………………….клас за учебната 2020-2021 г, роден/а  на …………….……………г. в

гр.……………………….……, държава………………………………………    .

с адрес в Кралство Белгия :  гр. …………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….., телефон за връзка ………………………………………………………..   ,

за следното:

1. Да ме представлява в Общото събрание за избор на Родителски съвет на БУ « Пейо Яворов » , което ще се проведе на ……………………… 2020г., като гласува, взема решения и подписва съответните документи по всички въпроси от компетентността и Дневния ред на същото, 

Съгласно чл. 10 (2), от ПМС 90/29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина, родителският съвет  се избира от родителите на децата на общо събрание, което се счита за редовно проведено, ако на него присъстват повече от половината от родителите.

За събранието, съгласно чл.10, ал.2, от ПМС 90/29.05.2018 г., се  съставя  протокол, подписан от всички присъствали и подпечатан с печата на посолството.

2. Настоящето пълномощно важи до изпълнение на дадената с него представителна власт.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи