Конкурс по повод 30-годишнината от основаване на БУ "Св.св.Кирил и Методий" - Виена, Австрия под наслов „По стъпките и примера на Паисий Хилендарски“

2022-05-19 12:48:35

Българо-австрийското училище

“Св. св. Кирил и Методий” – Виена

обявява конкурс по повод 30-годишнината от своето основаване под наслов

„По стъпките и примера на Паисий Хилендарски“

Конкурсът се посвещава на 300-та годишнина от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на неговата „История славянобългарская“.

 Целта на конкурса е да съхрани националното съзнание на учениците от българските училища извън пределите на България и да поощри техните творчески способности в сферата на литературата и художественото изкуство.

 В конкурса могат да участват ученици от българските неделни училища в чужбина от подготвителна група (ПГ) до XII клас, разделени в три групи:

 • ПГ – IV клас
 • V-VII клас
 • VIII-XII клас

              Участниците в конкурса могат да изберат една от следните теми:

 • „По стъпките и примера на Паисий Хилендарски“
 • „Моето българско училище“
 • „Имало едно време…“

Участниците са поканени да работят във всяка от секциите:

 • Литература (Приложение 1)
 • Изобразително изкуство  (Приложение 2)

Компетентно жури ще класира най-добрите творби. В отделните категории и секции ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда и грамоти. Избрани творби ще бъдат публикувани в сайта и фейсбук страницата на БУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Виена. Най-добрите рисунки ще бъдат представени в изложба по случай годишнината на училището в австрийската столица.

Резултатите ще бъдат публикувани на сайта (http://www.bulgarische-schule.at) и фейсбук страницата (https://www.facebook.com/abvschule) на БУ „Св. св. Кирил и Методий“  на 15 май 2022 г.

Адрес за изпращане:

Austria, Vienna 1040, Kühnplatz 7/10

konkurs@bulgarische-schule.at

Краен срок за изпращане: 15 март 2022 г. (за рисунките важи датата на

пощенското клеймо).

Брой творби – не повече от 1 (една) във всяка категория. Един участник може да участва и в двете категории. Писмата / имейлите трябва да съдържат попълнена и приложена / прикачена (за имейлите): Информация за участника (Приложение 3), както и Декларация за съгласие (Приложение 4).

Допълнителни условия:

 • Участието в конкурса автоматично предоставя авторските права върху

всяка творба на организаторите.

 • Творбите в конкурса няма да бъдат връщани и ще бъдат използвани за

интернет страници, плакати и други публикации.

 • Организаторът на конкурса не носи отговорност, ако проверка установи,

че участник/ци в конкурса са изпратили творби, които са отпечатвани (публикувани) в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса и/или с които са участвали в други подобни конкурси. В тези случаи отговорността за нарушаването на регламента на конкурса е изцяло за участника, който го е допуснал, като при установяване на подобно обстоятелство след награждаването на такъв участник Организаторът има право да откаже да подкрепи идеята на участника, нарушил правилата, и да изиска връщане на връчената награда.

 • Организаторът на конкурса не носи отговорност за злоупотреби на лица

към трети лица с използване/попълване на техни данни.

 • Организаторът на конкурса не носи отговорност за погрешни или

непълни данни за контакт на участниците в конкурса.

 • Творби, които не отговарят на условията на регламента на конкурса,

няма да участват в класирането.

Приложение 1

Литературен конкурс

Всеки участник има право да представи една литературна творба в един от следните жанра:

 • Есе
 • Съчинение
 • Разказ
 • Приказка
 • Кратка проза
 • Стихотворение
 • Презентация*

Творбите трябва да бъдат написани специално за конкурса. Участието на всеки от учениците е индивидуално, групови творби няма да бъдат приемани.

Творбите (не се отнася за презентациите) трябва да са с обем до 2 стандартни компютърни страници, 60-66 символа на ред, 28-30 реда на страница, шрифт Times New Roman, размер 14. 

               íà÷àëîòî èëè â êðàÿ òðÿáâà äà ñà íàïèñàíè  èìåòî íà ó÷àñòíèêà è ó÷åáíèÿ ìó êëàñ.

              *Ôîðìàòúò ïðåçåíòàöèÿ ìîæå äà áúäå ïðèëîæåí ñàìî êúì òåìàòà „Ïî ñòúïêèòå è ïðèìåðà íà Ïàèñèé Õèëåíäàðñêè“. Ïðåçåíòàöèèòå òðÿáâà äà ñà ñ îáåì äî 10 ñëàéäà êàòî ïúðâèÿò å çàãëàâåí, âêëþ÷âàù èìå è ó÷åáåí êëàñ íà ó÷åíèêà, à âòîðèÿò ñúäúðæà ðåçþìå è îñíîâíà èäåÿ è öåë íà ïðåçåíòàöèÿòà.

Творбите в конкурса няма да бъдат връщани и ще бъдат използвани в интернет и фейсбук страницата на БУ „Св. св. Крили и Методий“ – Виена, плакати и други публикации.

Няма да бъдат допуснати до оценяване творби, за които не са получени Приложение 3 – Информация за участника и Приложение 4 – Декларация за съгласие.

Приложение 2

Конкурс за рисунка

Всеки участник има право да представи една рисунка.

Изисквания:

 • Материали по избор
 • Размер: А3 или А4 формат с паспарту
 • На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо

двете имена на автора, българското училище в чужбина и учебния му клас, град и държава, в която живее и учи.

Рисунката не трябва да е гледана (копирана) от списание, картичка или илюстровани книги. Творбата трябва да е продукт на индивидуално творчество и да бъде нарисувана специално за конкурса. Участието на всеки от учениците е индивидуално, групови творби няма да бъдат приемани.

Творбите в конкурса няма да бъдат връщани и ще бъдат използвани в интернет и фейсбук страницата на БУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Виена, плакати и други публикации.

Няма да бъдат допуснати до оценяване творби, за които не са получени Приложение 3 – Информация за участника и Приложение 4 – Декларация за съгласие.

Приложение 3

Информация за участника

Лично и фамилно име на участника:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Навършени години: …………….            Учебен клас: ………………………..

Име на училището:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Адрес на училището:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Информация за учебния ръководител:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Контакти за обратна връзка:

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………..

телефон: ……………………………………………………………………………………………………………………

Приложение 4

Декларация за съгласие от родител

              Тук подписаният / ата

……………………………………………………………………………………………………………………………… (трите имена на родителя)

родител на 

………………………………………………………………………………………………………………………………… (трите имена на детето)

давам сългасието си, че:

 • С участието в конкурса авторските права върху творбата на моето дете се

предоставят на организаторите.

 • Творбата, която участва в конкурса, няма да бъде връщана на автора.
 • Предаденото детско произведение може да бъде сканирано, снимано,

публикувано и използвано в различни издания, свързани с интернет страници и други некомерсиални материали и мероприятия за целите на конкурса.

 • Предоставям доброволно и давам съгласието си личните данни на детето

ми да бъдат използвани при обявяване на резултатите от конкурса.

Дата: ………………..

Подпис: ………………………..

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи