ГОТОВИ СА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО БЕЛ за БУЧ

2017-09-25 20:13:38

Готови са новите учебни програми по Български език и литература за учениците от Българските училища в чужбина.

Със заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев са утвърдени новите учебни програми по български език и литература (БЕЛ) за обучението, организирано в българските училища в чужбина, за учениците от І, ІІ, V, VІ и VІІІ клас. Учебните програми ще влизат в сила поетапно, което ще е в синхрон с влизането в сила на новите учебни програми в училищата в България, и ще даде възможност за осигуряване на обучението в чужбина с учебни помагала, разработени по новите учебни програми и утвърдени съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование.
Програмите съдържат два компонента

Български език и Литература, както са формирани учебните програми по БЕЛ за училищата в България. Компонент Български език включва два модула – Български език като втори език и Български език. Програмите по Български език като втори език съответстват на изискванията на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР). Те са синхронизирани с темите, с очакваните резултати и с новите понятия в учебните програми по БЕЛ, модул Български език, прилагани в училищата в България. Съобразени са и с темите, с очакваните резултати и с новите понятия в учебните програми по БЕЛ, компонент Литература, прилагани в училищата в България, като са включени само произведения от българската литература.
Посочените параметри са обвързани както с необходимостта от създаване на условия за изучаване на българския език зад граница, за осъществяване на ефективни дейности за съхраняване на националното самосъзнание, така и с необходимостта от създаване на предпоставки за успешно продължаване образованието и обучението в училища в България.

За подробности от сайта на МОН- тук http://www.mon.bg/?go=page&pageId=15&subpageId=174

БУ « Пейо Яворов » Брюксел ще работим с българската институция, Департамента за езиково обучение ДЕО-ИЧС към Софийския университет “Св. Климент Охридски”, която предлага легализиран в Европа сертификат за определяне нивото на българския език, който да повиши възможностите за реализация на нашите деца в чужбина.

Повечето от учителите изкарахa лятно обучение в ДЕО-ИЧС към Софийския университет “Св. Климент Охридски”, с ръководител доц. д-р Светозара  Халачева.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи