logo. OF Detstvo

ЕДИНАДЕСЕТ ГОДИНИ БУ “Пейо Яворов” събира и дарява средства за Обществен фонд “Детство“

2021-04-25 20:08:22

Здравейте, уважаеми, колеги, родители, настойници, приятели на нашето училище!

Както знаете, Българско училище “Пейо Яворов”   гр. Брюксел  събира и дарява средства за Обществен фонд “Детство“. Тази Коледа, стават ЕДИНАДЕСЕТ ГОДИНИ, както всички ние заедно, сме полезни за децата на България в България.

По-долу е информацията за ОФ “Детство“, за тяхното 30 годишно съществуване – 30 години само добрини!

В това време на  пандемия, на несигурност и тревожност,  няма да поставяме физическа кутия за дарения.

Тези, които желаят, могат да направят банков превод по сметката на Обществен фонд “Детство“  :

BG25 CECB 9790 2403 1369 03 

CECBBGSF  

ЦКБ АД Клон Централно управление  

Обществен фонд “Детство”   

„Капка по капка – вир става“, е казал народът, но евро по евро – КОМПЮТЪР ( така необходим в ситуацията на дистанционно обучение) и СТИПЕНДИЯ  за ученик се получава.

Убедена съм, че и тази година ще бъдем съпричастни в каузата.

Няма по-голяма благодарност от детската усмивка! Доброто ражда добро!

С благодарност и уважение,

Валентина Найденова

******* *******

 30 ГОДИНИ ОБЩЕСТВЕН ФОНД „ДЕТСТВО”

30 ГОДИНИ  САМО  ДОБРИНИ                              

На 28.01.1989 г. на поканата на акад. Илчо Димитров, председател на инициативен комитет,се отзоваха педагози, лекари, журналисти, писатели, артисти, художници, психолози, юристи, учени, работници и общественици. Обедини ги добротата, надеждата, че ще предадат на цялото общество своята чувствителност към проблемите на изоставените деца, сираците, децата с увредено здраве, социално незащитените и заедно ще им помогнат да растат в по-добри условия, да имат равен шанс с другите в живота, да са обичани.

Учредено бе СДРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН ФОНД „ДЕТСТВО”

Българската общественост беше подготвена за този учредителен акт от страниците на в.в.”Кооперативно село”, “Поглед”, “Учителско дело”, “Антени”, списание “Жената днес”, от БНТ и БНР. Книгите и филмите по сценарий на проф. Кирил Топалов, перото на Юлия Пискулийска, Надя Кабакчиева, Веселина Ангелова, Георги Аврамов, Бригита Чолакова, Павлина Попова и Пенчо Чернаев пробуждаха съвестта, ангажираха мислите.

Сред първите бяха и доц. д-р Петър Милев, чл. кор. Чавдар Драгойчев, проф. Шимон Ниньо, Блага Димитрова, Йордан Радичков, Слав Караславов, Станислав Стратиев, Георги Струмски, Мария Стефанова, Вели Чаушев, Емилия Радева, Бинка Желязкова, Магда Каменова, проф. д-р Асен Жабленски, проф.  Борислав Владимиров, работничката от Габрово Моша Колева, представители на Института по физика към БАН, на Българската асоциация към Международната организация на жените, работещи в киното, телевизията и радиото, на трудови колективи, които години наред бяха помагали на децата в домовете; Цветана Донева – “директор” на първия семеен дом в Перник, Елена Лагадинова, Иванка Василева, Мария Василева и много други.

Обществен фонд “Детство” е сдружение с идеална цел, съдебна регистрация – ФД 2470/1990 г.  Вписано e в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20031209030. Сдружението е носител на наградата “Благодеятел на 2008 – обществена подкрепа” на фондация “Благодеятел”, присъдена му е багодарствена грамота на Националното сдружение на общините в Република България “…за всеотдайна грижа за децата с трудна съдба от всички български общини”. В момента  членовете на Сдружението са 85. Много са доброволците и дарителите извън членския състав. 

Девизът на Сдружението е “Доброто ражда добро”.

Сдружението работи за подобряване условията на живот, отглеждане и възпитание, обучение и здравно обслужване на деца, нуждаещи се от специални грижи, помощ, подкрепа и защита. Сдружението подпомага изоставени от родителите си деца, деца – сираци, деца с  увреждания, деца, които растат в бедни семейства; работи с всички социални домове и съвместно с местните общности осъществява проекти за подпомагане на бедни и хронично болни деца от семейства. До сега в проектите и програмите на Сдружението са включени близо четиристотин хиляди деца.

 3557 изоставени деца, завършващи средно и специално образование са получили финансова, материална и морална подкрепа; професионална ориентация и квалификация; правна и социална консултация.

428 студенти, израсли в социални заведения и 61 ученици от училища по изкуства  са стипендиантите на Обществен фонд „Детство”. Много от тях са получавали стипендия многократно, по три, четири, пет години има и по шест.

 За учебната 2020/2021 г. стипендиантите на Обществен фонд „Детство” са 106. На 20 ноември 2020 г. раздадохме 22 нови лаптопи на ученици от община Антоново с цел подкрепа учениците в обучението от разстояние в електронна среда заради наложените противоепидемиологични мерки заради разпространението на Ковид -19.

От 2000 г. до сега в проект „За по-добра грижа” са включени  15 студенти, израсли в домове. Те работят като социални работници с деца в неравностойно положение, настанени в институция. Тази работа им осигурява доход, дава им възможност да усвояват на практика теорията, да работят в екип, да контактуват с различни институции, да преодоляват свои страхове, повишава се самочувствието им.

Четири хиляда и четиристотин са участниците в двадесет и три  издания на Фестивала на радостта за деца от предучилищна възраст и начална училищна степен от домове и центрове за настаняване от семеен тип. Чрез разнообразната и богата програма на фестивала се повишава ролята на изкуството за личностното развитие на децата; формира се музикална култура; създават се условия за изява на децата; за откриване на таланти; за преодоляване на проблеми в общуванието им с деца и възрастни. Децата  изживяват радост, зареждат се с положителни емоции; повишава се самочувствствието им. Фестивалът е и една възможност те  да разширяват познанията си за България и за природата, да укрепват физически.

Проведени са 12 Пролетни срещи на абитуриентите от домовете от 1989 до 2001 г. включително. Тридневната програма бе наситена с трудова и правна консултация, студентска борса, консултации по социални проблеми, посещение на културни и исторически паметници и празнична вечер, дискусия с директорите по актуални проблеми на  децата  в институция. Провеждането на срещите бе прекратено поради факта, че такива срещи с абитуриентите се организират от администрацията на Президента на РБългария.

Осъществена бе обучителна програма Аз – гражданинът на България и света по гражданска култура и правата на децата със 160 деца от  4 ДДЛРГ (2005 – 2007 г.).

По проект Моето семейство през 2007 и 2008 г. се изпълняваха индивидуални планове за работа с 18 деца. Възстанови се в различна степен връзката на децата със семействата или с единия родител, или друг родственик от разширеното семейство, на 7 деца бе променена мярката за закрила.

През 2008 – 2010 г. със 180 деца от 9 дома бе осъществен проект Ръка за ръка за обогатяване на общуването между малки и големи, за възстановяване и укрепване на роднинските връзки, за полагане на началото и изграждане на емоционална връзка между сестри и братя в институцииите.

Близо седем хиляди деца от семейства, които живеят в екологично застрашени райони и деца от домове са били на лагери по програми за здравна профилактика и физическо укрепване; по гражданска култура и правата на детето; тренинги за развитие на способности за справяне с конфликтни ситуации; за самопознание, себеприемане и самооценка; за вземане на решение; за повишаване на умението за търсене и поддържане на добри приятелски взаимоотношения; пробуждане у учениците на желание да помагат на по-малките в дома.

 Петстотин и осемдесет  деца са получили помощ за лечение у нас и в чужбина, 883 са имунизирани с противохепатитна ваксина.

Близо сто хиляди деца от бедни семейства са получавали закуска и топъл обяд за продължително време (най-много през 1997/1998 учебна година) в обществените  трапезарии на Сдружението.

За ремонт, обзавеждане и преустройство на социални домове и специални училища са изразходвани над два милиона и двеста хиляди лева (главно през 1991 – 1992 г.)

Над 115 тона хуманитарна помощ (обувки, облекло, спално и лично бельо, учебни и спортни пособия, игри) са получили децата от социални институции и бедни семейства. / близо 30000 деца/от 1989 до 2005 г./

С пилотни проекти  Сдружението е работило за създаване, обобщаване и разпростаняване на положителен опит – психолог в дома, преустройство на пространството с оглед организиране на живота на децата в малка група, обзавеждане на преходно жилище, индивидуални планове за развитие и др.

Периодично са анализирани проблемите на детството и са правени предложения пред законодателната и изпълнителната власт за защита правата на децата в съответствие с Конвенцията на ООН и ЗЗД, предложения за промени в Семейния кодекс, Закона за народната просвета, нормативните документи за домовете и др.

Сдружението има принос в квалификацията на специалистите в социалните домове – очно-задочен курс в СУ, практикуми, дискусии, семинари и др. 

Обществен фонд „Детство” е съучредител на фондация „Сирак” и на „Общество за социална защита”.

Подкрепени са финансово проекти на фонд „Майчинство”, „Бебе в епруветка”, фондация „Надежда” и две ромски организации.

Богатата дейност на Обществен фонд “Детство” стана възможна благодарение на щедрите дарители и доброволците, на партньорството с екипите на домовете и общностите по места, на подкрепата на фондация “Отворено общество”, ФРГО, ФСП към МТСП, МК и МОН.

 С пожелание за добруване, 

Мария Врачева

Председател на Обществен фонд “Детство”

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи