logo. OF Detstvo

Да си отворим сърцата, дом за всички има на Земята

2022-01-31 14:28:57

Скъпи ученици и колеги,

Уважаеми родители, настоятели, приятели !

Както знаете, Българско училище “Пейо Яворов”  гр. Брюксел  събира и дарява средства за Обществен фонд “Детство“. 

Тази Коледа, стават ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ, както всички ние заедно сме полезни за децата на България в България.

В това време на пандемия, няма да поставяме физическа кутия за дарения.

Всички, които желаят, могат да направят банков превод по сметката на Обществен фонд “Детство“  :

BG25 CECB 9790 2403 1369 03 

CECBBGSF  

ЦКБ АД Клон Централно управление  

Обществен фонд “Детство”   

Убедена съм, че и тази година ще съберем достатъчно средства, за да подпомогнем дейността, включващо и обучението на определени изявени деца. “Капка по капка-вир става“, е казал народът, но евро по евро – стипендия за ученик се получава.

По-долу е информацията за ОФ “Детство“, за тяхното 32 годишно съществуване – 32 години само добрини!

С благодарност и уважение,

Валентина Найденова

32 ГОДИНИ ОБЩЕСТВЕН ФОНД „ДЕТСТВО” . 32 ГОДИНИ  САМО  ДОБРИНИ

На 28.01.1989 г. на поканата на акад. Илчо Димитров, председател на инициативен комитет, се отзоваха педагози, лекари, журналисти, писатели, артисти, художници, психолози, юристи, учени, работници и общественици. Обедини ги добротата, надеждата, че ще предадат на цялото общество своята чувствителност към проблемите на изоставените деца, сираците, децата с увредено здраве, социално незащитените и заедно ще им помогнат да растат в по-добри условия, да имат равен шанс с другите в живота, да са обичани.

Учредено бе СДРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН ФОНД „ДЕТСТВО”

Българската общественост беше подготвена за този учредителен акт от страниците на в.в.”Кооперативно село”, “Поглед”, “Учителско дело”, “Антени”, списание “Жената днес”, от БНТ и БНР. Книгите и филмите по сценарий на проф. Кирил Топалов, перото на Юлия Пискулийска, Надя Кабакчиева, Веселина Ангелова, Георги Аврамов, Бригита Чолакова, Павлина Попова и Пенчо Чернаев пробуждаха съвестта, ангажираха мислите.

Сред първите бяха и доц. д-р Петър Милев, чл. кор. Чавдар Драгойчев, проф. Шимон Ниньо, Блага Димитрова, Йордан Радичков, Слав Караславов, Станислав Стратиев, Георги Струмски, Мария Стефанова, Вели Чаушев, Емилия Радева, Бинка Желязкова, Магда Каменова, проф. д-р Асен Жабленски, проф.  Борислав Владимиров, работничката от Габрово Моша Колева, представители на Института по физика към БАН, на Българската асоциация към Международната организация на жените, работещи в киното, телевизията и радиото, на трудови колективи, които години наред бяха помагали на децата в домовете; Цветана Донева – “директор” на първия семеен дом в Перник, Елена Лагадинова, Иванка Василева, Мария Василева и много други.

Обществен фонд “Детство” е сдружение с идеална цел, съдебна регистрация – ФД 2470/1990 г.  Вписано e в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20031209030. Сдружението е носител на наградата “Благодеятел на 2008 – обществена подкрепа” на фондация “Благодеятел”, присъдена му е багодарствена грамота на Националното сдружение на общините в Република България “…за всеотдайна грижа за децата с трудна съдба от всички български общини”. В момента  членовете на Сдружението са 85. Много са доброволците и дарителите извън членския състав. 

Девизът на Сдружението е “Доброто ражда добро”.

Сдружението работи за подобряване условията на живот, отглеждане и възпитание, обучение и здравно обслужване на деца, нуждаещи се от специални грижи, помощ, подкрепа и защита. Сдружението подпомага изоставени от родителите си деца, деца – сираци, деца с  увреждания, деца, които растат в бедни семейства; работи с всички социални домове и съвместно с местните общности осъществява проекти за подпомагане на бедни и хронично болни деца от семейства. До сега в проектите и програмите на Сдружението са включени близо четиристотин хиляди деца.

 3557 изоставени деца, завършващи средно и специално образование са получили финансова, материална и морална подкрепа; професионална ориентация и квалификация; правна и социална консултация.

441 студенти, израсли в социални заведения и 121 ученици от училища по изкуства  са стипендиантите на Обществен фонд „Детство”. Много от тях са получавали стипендия многократно, по три, четири, пет години има и по шест.

 За учебната 2021/2022 г. стипендиантите на Обществен фонд „Детство” са 186.

29 студенти и 57 ученици. Закупихме и ще раздадем 20 нови лаптопи на ученици от ЦНСТ / центрове за настаняване от семеен тип/ Като първите ще бъдат раздадени в центровете в гр. Пловдив, с цел подкрепа учениците в обучението от разстояние в електронна среда заради наложените противоепидемиологични мерки заради разпространението на Ковид -19.

От 2000 г. до сега в проект „За по-добра грижа” са включени  15 студенти, израсли в домове. Те работят като социални работници с деца в неравностойно положение, настанени в институция. Тази работа им осигурява доход, дава им възможност да усвояват на практика теорията, да работят в екип, да контактуват с различни институции, да преодоляват свои страхове, повишава се самочувствието им. От 1 декември 2021 г. по проекта е назначен социален работник в ЦНСТ гр. Стара Загора.

Четири хиляда и четиристотин са участниците в двадесет и три  издания на Фестивала на радостта за деца от предучилищна възраст и начална училищна степен от домове и центрове за настаняване от семеен тип. Чрез разнообразната и богата програма на фестивала се повишава ролята на изкуството за личностното развитие на децата; формира се музикална култура; създават се условия за изява на децата; за откриване на таланти; за преодоляване на проблеми в общуванието им с деца и възрастни. Децата  изживяват радост, зареждат се с положителни емоции; повишава се самочувствствието им. Фестивалът е и една възможност те  да разширяват познанията си за България и за природата, да укрепват физически.

От 25 юни до 02 юли успяхме да проведем Двадесет и четвъртия фестивал на радостта на децата от социалните заведения в НДК с. Ястребино, общ. Антоново. Тази година той беше изпълнен с много удовлетворение , че отново сме ЗАЕДНО на едно познато и обичано място, място, свързано за всички ни с много положителни емоции и преживявания, много приятелства и добри хора. В условията на пандемия, осъзнахме колко е нужен реалния контакт и колко са ни липсвали децата, емоциите им,  смеха им и колко сме си липсвали всички ние, един на друг. Темата на фестивала „Изкуството ни сприятелява“ даде възможност да се разгърнат всички -и деца, и ръководители. Осъществиха се всички наши цели : 

  • предоставяне на възможност на децата за себеизразяване и общуване чрез изкуство; реализиране на творческия потенциал на децата;
  • обмяна на  идеи и методика за работа с децата в различните области на изкуството;
  • преодоляване на проблеми в общуването  с други деца и възрастни;
  • повишаване на знанията на децата за различните сфери на социалния живот и обкръжаващата ги среда;
  • осъзнаване на необходимостта да живеем заедно, да се учим един от друг и да проявяваме разбиране към различните;

Децата се срещнаха със Зойко Миленков, дете, израснало в дом за деца без родители, срещнало подкрепа, студент и стипендиант на фонда, който с участието си във фестивала и със своето Магично шоу, показа на децата магията да вярваш в себе си и да се радваш на успехите си, когато си добър и полагаш усилия.

Проведени са 12 Пролетни срещи на абитуриентите от домовете от 1989 до 2001 г. включително. Тридневната програма бе наситена с трудова и правна консултация, студентска борса, консултации по социални проблеми, посещение на културни и исторически паметници и празнична вечер, дискусия с директорите по актуални проблеми на  децата  в институция. Провеждането на срещите бе прекратено поради факта, че такива срещи с абитуриентите се организират от администрацията на Президента на РБългария.

Осъществена бе обучителна програма Аз – гражданинът на България и света по гражданска култура и правата на децата със 160 деца от  4 ДДЛРГ (2005 – 2007 г.).

По проект Моето семейство през 2007 и 2008 г. се изпълняваха индивидуални планове за работа с 18 деца. Възстанови се в различна степен връзката на децата със семействата или с единия родител, или друг родственик от разширеното семейство, на 7 деца бе променена мярката за закрила.

През 2008 – 2010 г. със 180 деца от 9 дома бе осъществен проект Ръка за ръка за обогатяване на общуването между малки и големи, за възстановяване и укрепване на роднинските връзки, за полагане на началото и изграждане на емоционална връзка между сестри и братя в институцииите.

Близо седем хиляди деца от семейства, които живеят в екологично застрашени райони и деца от домове са били на лагери по програми за здравна профилактика и физическо укрепване; по гражданска култура и правата на детето; тренинги за развитие на способности за справяне с конфликтни ситуации; за самопознание, себеприемане и самооценка; за вземане на решение; за повишаване на умението за търсене и поддържане на добри приятелски взаимоотношения; пробуждане у учениците на желание да помагат на по-малките в дома.

 Петстотин и осемдесет  деца са получили помощ за лечение у нас и в чужбина, 883 са имунизирани с противохепатитна ваксина.

Близо сто хиляди деца от бедни семейства са получавали закуска и топъл обяд за продължително време (най-много през 1997/1998 учебна година) в обществените  трапезарии на Сдружението.

За ремонт, обзавеждане и преустройство на социални домове и специални училища са изразходвани над два милиона и двеста хиляди лева (главно през 1991 – 1992 г.)

Над 115 тона хуманитарна помощ (обувки, облекло, спално и лично бельо, учебни и спортни пособия, игри) са получили децата от социални институции и бедни семейства. / близо 30000 деца/от 1989 до 2005 г./

С пилотни проекти  Сдружението е работило за създаване, обобщаване и разпростаняване на положителен опит – психолог в дома, преустройство на пространството с оглед организиране на живота на децата в малка група, обзавеждане на преходно жилище, индивидуални планове за развитие и др.

Периодично са анализирани проблемите на детството и са правени предложения пред законодателната и изпълнителната власт за защита правата на децата в съответствие с Конвенцията на ООН и ЗЗД, предложения за промени в Семейния кодекс, Закона за народната просвета, нормативните документи за домовете и др.

Сдружението има принос в квалификацията на специалистите в социалните домове – очно-задочен курс в СУ, практикуми, дискусии, семинари и др. 

Обществен фонд „Детство” е съучредител на фондация „Сирак” и на „Общество за социална защита”.

Подкрепени са финансово проекти на фонд „Майчинство”, „Бебе в епруветка”, фондация „Надежда” и две ромски организации.

Богатата дейност на Обществен фонд “Детство” стана възможна благодарение на щедрите дарители и доброволците, на партньорството с екипите на домовете и общностите по места, на подкрепата на фондация “Отворено общество”, ФРГО, ФСП към МТСП, МК и МОН.

Нашата банкова сметка:

BG25 CECB 9790 2403 1369 03 

CECBBGSF  

ЦКБ АД Клон Централно управление  

Обществен фонд “Детство”    – БЛАГОДАРИМ!

 С пожелание за добруване, 

Мария Врачева

Председател на Обществен фонд “Детство”

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи