2©Marie-Françoise Plissart

„Азбуката – това сме ние“

2020-04-25 14:27:28

Децата от Българското училище „Пейо Яворов“ в Брюксел, Кралство Белгия, участваха в проекта на АБУЧ „Азбуката – това сме ние“ в рамките на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

На 15-ти февруари 2019 година от 17:30 часа в Bois de la cambre, Brussels, над 50-десет ученици направиха с телата си последната буква от българската азбука – „Я“.

„Я“ – като Яворов, патронът на Училището ни.

 „Я“ –  като последната буква от красивото име на нашата Родина България.

Благодарение на ентусиазма и търпението на всички  участници – ученици, родители, настойници, приятели, учители, снимката на огромното светещо “Я” стана чудесно.

Ето я – „Я“:


Организатор на събитието е г-жа Мария Карагьозова – член на РС.

Фотографът на събитето е г-жа Мари Франсоаз Плисар:  
©Marie-Françoise Plissart

За подробности на проекта на АБУЧ „Азбуката – това сме ние“, Пловдив – Европейска столица на културата 2019, тук:

Азбуката – това сме ниее проект на АБУЧ, който спечели в категория „МАЛКИ ПРОЕКТИ: СЪБИТИЯ И ОБЩНОСТНО УЧАСТИЕ ”на Фондация Пловдив 2019 и е включен в програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 г. принадлежи към клъстер „Кирилизация“ .

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Езикът е главният фактор за създаването и запазването на национална ни идентичност. Затова главните цели, които си поставяме са: да се популяризира българската писменост и традиции; да се визуализира ценността на културната ни идентичност в перспективата на глобалното и мултикултурно настояще, но най-вече да представи „Пловдив 2019” Европейска столица на културата не само в Европа, но и по света. Също така проектът има за цел да представи и българските общности  (диаспора) зад граница в културния живот по време на „Пловдив 2019”.

Повече от 2.5 мил. българи живеят извън границите на родината ни. По думите на Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България „Българските деца и учители са най-успешните посланици на нашата култура по света.” Затова вкючването на ученици от българските училища в чужбина допринася за културното многообразие представено в рамките на „Пловдив 2019”.

 В осъществяването на проекта ще се включат най-малко 10 Български училища в чужбина, членове на АБУЧ, които от своя срана са (ситуирани) установени в: Европа, Азия, Африка, Австралия, Южна и Северна Америка. Учениците от всяко едно от училищата ще бъдат помолени да направят с телата си букви от българската азбука (единично, групово или масово по техен избор). На учениците ще бъде дадена творческа свобода при интерпретацията на заданието, като единственото условие ще е да запазят приблизителната квадратна композиция на изображението. Ще бъдат изготвени, селектирани и обработени фотографии с висока резолюция, които ще се отпечатат.

 Финалният продукт ще се състои от 30 пана принтирани на винил с приблизителни размери 100х100 см. с капси за окачане за външно експониране и 30 пана принтирани на PVC  твърда основа с приблизителен размер 50х50 см.
Участието в подобни изяви от една страна съхранява България в чужбина, от друга – популяризира нейния принос в културната история на света. Експонирането на фотографиите в училища в България и в съботно-неделните училища по света, в Българските културни институти в чужбина. Приемственоста и традицията, съчетана с новите тенденции, показващи иновативност, креативно мислене и разнообразни метафори е отразена в изложбата. Приемствеността е едно от нещата, които ни определят като личности, тук и сега, в този исторически момент, и дават възможност да имаме ясно осъзнато национално самочувствие.

 Предвижда се експонирането на една буква, за един ден, на различни места в Пловдив, като всеки ден се показва различна буква. Насърчават се гражданите да си направят селфи с всичките букви и да ги качат на страницата на проекта която ще бъде създадена в  ФБ. На 30 ден се открива изложба с всичките букви като се използват паравани за тяхното окачане с помоща на които да се офоми алея на азбуката. Малките репродукции ще се предоставят на училища и читалища от крайните квартали на града, което има за цел -изнасянето на културни инициативи и дейности извън  централната част и привличането на нова публика.

Предвидените дейности и дати за тяхната реализация са посочени тук: 

Разпределяне на азбуката по училища – Начало- 11.2018  Край – 12.2018

Заснемане на изображенията –    Начало – 12.2018      Край – 03.2019

Обработка на фотографиите и предпечатна подготовка
Начало – 03.2019          Край – 03.2019                                

Отпечатване       Начало – 04.2019               Край – 04.2019

Експониране на фотографиите на винил в Пловдив:        

                             Начало – 06.2019                            Край – 08.2019

Експониране на малките репродукции в училища и читалища  

                             Начало – 05.2019               Край – 06.2019

Експониране на малките репродукции на годишната   конференция на АБУЧ             
Начало –  24.07.2019          Край –  28.07.2019

Експониране на малките репродукции в училища зад граница           

                             Начало – 09.2019               Край – 12.2019

За контакти: д-р Адриана Любенова
alubenova@yahoo.com

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи